Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vervollkommen – Verwebung

373

Vervollkommen, v. a. zdokonaliti.

Vervollkommern, v. a. zdokonalegſſiti.

Vervollkommnung, f. zdokonalenj.

Vervollſtändigen, v. a. zauplniti.

Vervortheilen, v. a. podſkočiti, oſſiditi, podweſti, opentliti, oſſáliti; die —lung, podſkočenj, oſſizenj, podwedenj, podwod, ſſizuňk.

Verwachen, v. a. vbdjti, celau noc neſpati, přenocowati; ſich, vbdjti ſe.

Verwachſen, v. irr. n. zaroſti, zarůſti; der Nahme im Baume, gméno w ſtromě; die Glieder, audy; verwachſen, zaroſtlý. 2) ztočený, wyroſtlý.

Verwahren, v. a. chowati, ſchowati; Geld, Getreide, Kleider, ein Geheimniß, penjze, obilj, ſſatſtwo, tagemſtwj; zu verwahren geben, k ſchowánj dáti. b) ohraditi; eine Stadt, ein Haus, einen Garten, měſto, dům, zahradu. c) opatřiti, zaopatřiti; eine Thür mit Schlöſſern, dwéře zámky; ſich vor Kälte, ſe před zymau; ſeinen Beutel, ſwůg měſſec. d) opatrowati, opatřiti; einen Gefangenen, wězně; eine Stadt zu verwahren geben, měſto k opatrowánj dáti. e) ohraditi; ſein Recht, ſwé práwo; ſich, ſebe; vor Gift, proti gedu.

Verwahren, v. n. verwährt, wydržený; S. Verjähren.

Verwahrer, m. opatrownjk, ſchowatel.

Verwahrlich, adj. ſchowatedlný; adv. —ně.

Verwahrloſen, v. a. zanedbati; ein Kind, ſeine Geſundheit, ſeinen Verſtand, das Feuer, djtě, ſwé zdrawj, rozum ſwůg, oheň.

Verwahrloſung, f. zanedbánj.

Verwahrung, f. ſchowánj; Geld in V. geben, penjze dáti k ſchowánj. b) opatrowánj, opatřenj; einen Kranken, nemocného dáti k opatrowánj, pod ochranu. c) wězenj; einen Gefangenen, wězně do wězenj dáti.

Verwahrungs-, opatrugjcý; — Mittel, proſtředek.

erwaiſen, v. n. oſyřeti; verwaiſtes Kind, oſyřalé djtě, ſyrotek. 2) v. a. oſyřiti.

Verwalten, v. a. zprawowati, řjditi, weſti; das Hausweſen, hoſpodářſtwj; ein Amt, auřad. b) zaſtáwati, konati, zaſtati; Jemandes Stelle, něčj mjſto; ſein Amt mit Treue, auřad ſwůg s wěrnoſtj. c) poſluhowati; die Sacramente, ſwátoſtmi.

Verwalter, m. zpráwce, praefectus; die —inn, zpráwcowá.

Verwaltung, f. zpráwa, řjzenj, wláda, zaſtáwánj.

Verwandeln, v. a. proměniti; ſich im Geſichte, ſe w obljčegi; Wein in Eſſig, wjno w ocet; ſich in einen Stier, ſe w býka.

Verwandt, adj. přjbuzný, propinquus; Verwandter, přjbuzný; eine Verwandte, přjbuzná; er iſt mit uns, mir verwandt, geſt náš, můg přjbuzný.

Verwandtſchaft, f. přjbuzenſtwj, propinquitas. 2) přjbuzenſtwo, propinqui.

Verwandtſchaftlich, adj. přjbuzenſký.

Verwarnen, v. a. wyſtráhnauti, wyſtřjcy, napomenauti, wýſtrahu dáti.

Verwarnung, f. wýſtraha, napomenutj.

Verwarten, v. a. prohljdati.

Verwaſchen, v. a. wymyti; alles Waſſer, wſſecku wodu. b) promyge; die Zeit, čas. c) zamyti; einen Topf, hrnec. 2) wyprati; viele Seife, mnoho meydla. b) proprati; die Zeit, čas. c) zaprati; die Wäſche, prádlo. 3) propljſkati, prokláboſyti; die Zeit, čas; die Mahlzeit, oběd.

Verwäſſern, v. a. zwodniti.

Verwäſſerung, f. zwodněnj.

Verweben, v. a. zawáti, zawjti, rozptýliti; wie der Wind, gako wjtr. 2) ſetkati, wytkati; alles Garn, wſſecku přjzy. b) tkáti; nichts als Leinengarn, nic netkati než lněnau přjzy. c) ſetkati, zatkati; in einander, do ſebe; verwebt, zatkaný, protkaný.

Verwebung, f. ſetkánj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání