Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vorgebäude – Vorhalten

391

Vorgebäude, n. přednj ſtawenj, předſtawenj.

Vorgeben, v. a. napřed dáti; zwey, dwě napřed dáti. 2) předložiti; das Geſetz, zákon. 3) vložiti; etwas zu thun, něco dělati. 4) poodnáſſeti, wydáwati; unnütze Dinge, ničemné wěcy. 5) prawiti, powjdati; er gibt vor, er wäre etwas, prawj ſe býti něčjm. 6) předſtjrati; eine Krankheit, nemoc, dělati ſe, ſtawěti ſe nemocným. 7) Kindereyen, děckowati, dowáděti, dětinſtwj prowozowati, tropiti.

Vorgeben, n. napřed dánj, předloženj, vloženj, předneſenj, prawenj, powjdánj; alle dieſe Vorgeben heißen nichts, wſſecky tyto zámyſly, powjdačky, domněnj negſau nic.

Vorgebirge, n. předhořj, promontorium.

Vorgeblich, adj. řečený, prawený.

Vorgefaßt, adj. předpatý; eine vorgefaßte Meinung, předpogaté domněnj.

Vorgefühl, n. předcyt.

Vorgegeſſen, adj. napřed ſnědený.

Vorgehen, v. n. napřed gjti, anteire; fig. einem vorgehen, předcházeti, předgjti někoho; vorgehend, předeſſlý. b) předgjti; einen, někoho. 2) zdáti ſe, mjhati ſe, čjti, praesagire. 3) přebeywati; das Futter gehet vor, podſſjwka přebeywá; das Dach geht eine Elle vor der Mauer vor, ſtřecha na loket odezdi přebeywá. 4) k auwodu gjti, introduci. 5) djti ſe, zběhnauti ſe; was geht hier vor? co ſe tu děge? es geht etwas vor, něco ſe kuge; zwiſchen denen ging etwas vor, mezy nimi ſe něco ſſuſtlo.

Vorgehen, n. předſtawenj.

Vorgeld, n. práwo přednj kaupě, předkaupenj.

Vorgemach, n. přednj pokog.

Vorgemeldet, adj. ſwrchu ohláſſený, oznámený.

Vorgemerkt, adj. poznamenaný.

Vorgenannt, adj. ſwrchu gmenowaný, nad-, předgmenowaný.

Vorgeſchmack, m. S. Vorſchmack.

Vorgeſang, m. předzpěw.

Vorgeſtern, adv. předewčjrem, předwčeregſſkem.

Vorgeſtrig, adj. předwčeregſſj.

Vorgewächs, n. dlauž.

Vorgiebel, m. průčelj.

Vorglänzen, v. n. nad giné ſe blyſſtěti.

Vorgraben, m. předkop.

Vorgreifen, v. n. předchwatiti, přechwátnauti, vchwatiti, předgjti, předſtihnauti. 2) fig. ſahati do něčeho; einem, někomu; einem in ſeinem Amte, někomu do auřadu. 3) Der Hirſch, překwapiti ſe. b) der Hund, ſtopu znowu hledati.

Vorgreifung, f. předſtiženj, předchwacenj, ſahánj do něčeho.

Vorgriff, n. idem.

Vorgrund, m. S. Vordergrund.

Vorhaben, v. a. před ſebau mjti; eine Schürze, záſtěru. 2) fig. obmeyſſleti, pokauſſeti ſe o, kauti; etwas Böſes, něco zlého. b) chyſtati ſe, ſtrogiti ſe; eine Reiſe, na ceſtu. c) myſliti, vložiti; der Herr hat gethan, was er vor hatte, včinil hoſpodin, což myſlil. d) mjniti, před ſe bráti; was haben ſie vor? což magj? což před ſe berau?

Vorhaben, n. aumyſl , předſewzetj; ſein Vorhaben in das Werk richten, aumyſl ſwůg wyweſti; Vorhabens ſeyn, aumyſlu býti.

Vorhalten, v. a. zadržowati; der Lohn, mzdu. b) před něčjm držeti. c) naſtawiti; einen Spiegel, zrcadlo; die Hand, ruku. d) držeti, zadržeti; einem ein Licht, ein Buch, někomu ſwjcy, knjhu. e) před oči ſtawěti, předkládati, předſtawiti, předložiti; einem die Wahrheit, někomu prawdu. f) předſtjrati, wyteykati, předhazowati, předhoditi; ſeine Fehler, geho chyby.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání