Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vorkehrung – Vorlügen

Vorkehrung, f. přjprawa, naſtrogenj, při 393 chyſtánj; alle Vorkehrungen treffen, wſſecky přjprawy zřjditi, naſtrogiti.

Vorkind, n. djtě z prwnjho manželſtwj.

Vorkirche, f. kupka.

Vorklage, f. předběžná žaloba.

Vorkleben, v. a. zalepiti.

Vorklingen, v. n. předzwučowati.

Vorkommen, v. a. předgjti, předcházeti, praevenire; ihnen, ge; eine Krankheit, nemoc. b) předſtaupiti, předpuſſtěn býti; vor das Gericht, před práwo. c) předewzýti ſe; die Sache iſt noch nicht vorgekommen, geſſtě ſe to nepředewzalo. d) oznámiti, dogjti někoho; es iſt mir vorgekommen, doſſlo mne, oznámeno mi geſt. e) nahoditi ſe, namanauti, nachomeytnauti ſe, namáſti ſe, naſkytnauti ſe; er ißt alles was ihm vorkommt, gj wſſe co ſe mu nachomeytne. f) zbjhati ſe, přiházeti ſe; ſolche Fälle kommen oft vor, takowé přjpadnoſti čaſto ſe zbjhagj. g) na gewo přicházeti, zaſleychati; das Wort kommt nicht oft vor, to ſlowo ſe čaſto nezaſleychá, nepřicházý na gewo. h) zdáti ſe; es kam mir vor, als ſähe ich ihn, zdálo ſe mi gakobych ho widěl. i) přicházeti; ſie kommen mir heute wunderlich vor, dnes mi diwně přicházegj. k) na gewo, wen wygjti; komm vor, poď wen, na gewo.

Vorkommenheit, f. přjpadnoſt.

Vorkopf, m. týmě, tjmě, temeno.

Vorkoſt, f. wařiwo.

Vorladen, v. a. pozwati; vor Gericht, pohnati, obſýlati, obeſlati, citare.

Vorlader, m. zwáč; vor Gericht, půhončj.

Vorladung, f. půhon, obſýlka.

Vorladungsſchrift, f. půhonný liſt.

Vorlage, f. podkladek. 2) podložená přjpřež.

Vorlallen, v. a. předžwatláwati, předblebtáwati.

Vorland, n. předzemj.

Vorlangen, v. a. wynadati, podati.

Vorlangung, f. wynadánj.

Vorlängſt, adv. dáwno, od dáwna.

Vorlaß, m. předpuſſtěnj. 2) beym Brantwein, weyſtřelek; beym Wein, ſamoteč.

Vorlaſſen, v. a. připuſtiti, předpuſtiti, nechati, puſtiti před ſebe.

Vorlaſſung, f. předpuſſtěnj, připuſſtěnj.

Vorlaſtig, adj. předtjžný.

Vorlauf, m. beym Brandwein, weyſtřelek. 2) Beym Wein, ſamoteč.

Vorlaufen, v. n. napřed běžeti. 2) předběhnauti, předbjhati; einen, někoho.

Vorläufer, m. ein Vogel am Herde, humenečnjk. 2) předchůdce, praecursor.

Vorläufig, adj. předběžný; adv. —ně.

Vorlaut, adj. kwapný. 2) proſtořeký. 3) howorný.

Vorlegen, v. a. záwěſyti; ein Schloß, zámek. 2) zapřáhnauti; Pferde, koně. 3) předložiti, předkládati, anteponere; den Gäſten die Speiſen, hoſtům gjdla. 4) podati, předložiti; eine Frage, otázku.

Vorlegelöffel, m. předkladacý lžjce.

Vorlegeſchloß, n. wiſutý zámek.

Vorlegung, f. předloženj.

Vorleihen, v. a. zapůgčiti, půgčiti.

Vorleimen, v. a. zalepiti.

Vorleſe, f. začátek winobránj.

Vorleſen, v. a. napřed, před někým zbjrati. 2) napřed nahlas čjſti, někomu čjſti.

Vorleſer, m. kdo někomu něco čte.

Vorleſung, f. čtenj na hlas. 2) čtenj, praelectio; předčtenj.

Vorletzte, adj. předpoſlednj, penultimus.

Vorleuchten, v. a. ſwjtiti, předſwěcowati.

Vorleuchtung, f. ſwjcenj, předſwěcowánj.

Vorlieb, S. Fürlieb, zawděk.

Vorliebe, f. přjſtraſť.

Vorliegen, v. n. ležeti před něčjm. 2) předležeti; das vorliegende Hinderniß, předležjcý překážka.

Vorlippe, f. ret, pl. rty.

Vorlügen, v. a. nalhati, lháti; einem, někomu.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání