Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vorſtellen – Vorüben

Vorſtellen, v. a. poſtawiti před; einen Stuhl, ſtolicy před něco. b) zaſtaupiti; der Herr hat ſich vorgeſtellt, pán mne zaſtaupil, poſtawil ſe přede mne. c) fig. předložiti; Feuer und Waſſer, oheň a wodu. d) předſtawiti; dem Könige, králi; 398 als Pfarrer der Gemeinde, za faráře obcy; ich ſtelle mir es ſo vor, gá ſy to tak předſtawugi.

Vorſtellig, adj. machen, předſtawiti.

Vorſtellung, f. předſtawenj; eines Beamten, Schauſpieles, der Gedanken, auřednjka, diwadla, myſſlének.

Vorſtopfen, v. a. zacpati, předecpati.

Vorſtopfung, f. zacpánj, předcpánj.

Vorſtoß, m. S. Vorgewächs.

Vorſtoßen, v. n. čnjti, ſtrměti, wykukowati. b) nahoditi ſe, nachomeytnauti ſe. 2) v. a. wen, před ſebe, ſtrkati, wyſtrkowati, wyſtrčiti.

Vorſtrecken, v. a. podati, natáhnauti; die Hand, ruky. b) wyplazyti; die Zunge, gazyk. c) penězy založiti, zapůgčiti, poſkytnauti; Geld, peněz; Getreide, zapůgčiti obilj.

Vorſtreckung, f. podánj, wyplazenj, zapůgčenj.

Vorſtreichen, v. a. k předu hladiti. b) zaznamenati; in einen Buche, w knjze.

Vorſtreuen, v. a. zaſeypati; den Hühnern, drůbeři dáwati.

Vorſtricken, v. a. přiſſtrykowati.

Vorſuchen, v. a. rozſſťárati, wyhledati; etwas unter dem Tiſche, něco z podſtola.

Vorſumpf, m. předžumpj.

Vortanzen, v. a. napřed tancowati. b) tancowati před někým. c) předtancowati; einem, někoho.

Vortänzer, m. předtanečnjk.

Vortheil, m. vžitek, zyſk; mit Vortheil verkaufen, prodáwati, s zyſkem; auf ſein Vortheil bedacht ſeyn, zyſku ſwého hledati. b) proſpěch; zu deinem Vortheile, k twému proſpěchu; ſeinen Vortheil in acht nehmen, proſpěchu ſwého ſſetřiti, hleděti; dem Feinde den V. abgewinnen, nepřjtele přechytřiti, předſkočiti, předſpjſſiti. c) předek, přednoſt. d) wýhoda, fortel; etwas mit einem gewiſſen Vortheile thun, něco s giſtým fortelem činiti. e) pochwala, oſla a; er zeichnet ſich zu ſeinem Vortheile aus, wyznamenáwá ſe k ſwé pochwale.

Vortheilen, v. n. auſkoku hleděti.

Vortheilhaft, adj. zyſkný, zyſſtný; Kaufmann, kupec. b) proſpěſſný; Lage, proſpěſſné položenj.

Vortheiliſch, adj. fortelný, auſkočný, lſtiwý, ſſibalſký, podwodný.

Vorthier, n. wodič.

Vorthun, v. a. wzýti před ſebe; eine Schürze, záſtěru. b) zaſtrčiti, den Riegel, záworu. c) v. rec. ſich, předčiti, wyniknauti, wywyſſiti ſe, nad giné.

Vortrab, m. přednj wogſko (předchůdce).

Vortraben, v. a. před někým kluſati.

Vortrag, m. předneſſenj, přednáſſenj; den V. bey dem Fürſten haben, knjžeti přednáſſeti; in V. bringen, předneſti; ein verſtändlicher V., ſrozumitedlné předneſenj, přednáſſenj.

Vortragen, v. a. předneſti, přednáſſeti; eine Bitte, prosbu. 2) předložiti, předkládati; Speiſen, gjdla. 3) před někým neſti; ein Schwert, eine Laterne, meč, lucernu.

Vorträglich, adj. proſpěſſný, vžitečný.

Vortrefflich, adj. wýborný, adv. —ně.

Vortrefflichkeit, f. wýbornoſt.

Vortreiben, v. a. před ſebe hnáti. 2) wyhnati před někoho. 3) předháněti.

Vortreten, v. n. předſtaupiti, wyſtaupiti; tritt vor, wyſtup. b) kráčeti; einem, před někým. c) předegjti, předcházeti; einem, někoho.

Vortrieb, m. Vortrieft, f. předhon.

Vortrinken, v. n. pjti před někým, předpjgeti.

Vortritt, m. předſtup.

Vortrunk, m. pocta.

Vortruppen, pl. přednj wogſko.

Vortuch, n. záſtěra, paſnice.

Vorüben, v. a. předcwičiti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání