Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Wahlrecht – Wahrnehmen

403

Wahlrecht, n. práwo k wolenj.

Wahlreich, n. wolitedlná řjſſe.

Wahlſpruch, m. průpowěd, prawidlo, Symbolum.

Wahlſtadt, f. wolitedlné měſto.

Wahlſtatt, f. bogiſſtě.

Wahlſtimme, f. hlas wolenj.

Wahlſucht, f. wybjračnoſt; Wahlſucht iſt betrüglich, kdo wybjrá přebere.

Wahlſüchtig, f. adj. wybjračný.

Wahltag, m. den wolenj.

Wahn, adj. prázdný; ein Faß, ſud. 2) bez, ne; Wahngläubig, newěrný; die Wahnehre, bezectnoſt.

Wahn, m. domněnj.

Wahnbett, n. prázdný pelech.

Wahnbürtig, adj. z lewého boku.

Wahnen, v. n. mnjti, domnjwati ſe, domeyſſleti ſe, myſliti ſy.

Wahnglaube, m. domnjnka.

Wahnkante, f. chybná hrana.

Wahnkantig, adj. chybnohranný.

Wahnkorn, n. hluché zrno.

Wahnſauer, adj. zwrhlekyſelý.

Wahnſchaffen, adj. potworný.

Wahnſcheffel, m. poſlednj, neplná měřice.

Wahnſchluß, m. chybný, marný záwěrek.

Wahnſinn, m. poſſetiloſt, zſſjlennoſt, wytrženoſt, natrhloſt, pominutj ſmyſlem, zblázněnj.

Wahnſinnig, adj. poſſetilý, zſſjlený, bláznowý, ſmyſlem pominutý, natrhlý; ſeyn, blázniti; werden, zblázniti ſe, zſſjleti, poſſetiti ſe, ſmyſlem ſe pominauti; machen, zblázniti, zſſjliti.

Wahnſinnigkeit, f. poſſetiloſt.

Wahnſonne, klamné ſlunce.

Wahnwitz, m. S. Wahnſinn.

Währ, n. S. Wehr.

Wahr, adj. prawý, verus; ein wahrer Freund, prawý přjtel. 2) prawdiwý; eine wahre Begebenheit, prawdiwý přjběh; ein wahres Portrait, prawdiwá podobizna; das Wahre, prawoſt, prawo a; adv. práwě; etwas für wahr halten, něco za prawé mjti, držeti; das iſt wahr, to ge prawda; nicht wahr? nenjli prawda? es iſt nicht wahr, nenj prawda; etwas wahr machen, w prawdě wyplniti; es iſt wahr geworden, w prawdě ſe naplnilo; für wahr ausgeben, za prawdu wydáwati; ſo wahr ich lebe! oprawdu, gak ſem žiw! ſo wahr Gott iſt! oprawdu, gak ge Bůh!

Währen, v. n. trwati, durare.

Während, partic. trwagjcý; der noch währende Krieg, doſawád trwagjcý wogna; adv. während des Krieges, w čas wogny; des Sommers, w letě; der Zeit, mezy tjm; der Mahlzeit, w čas oběda; während, daß ich es thue, mezy tjm, w tom, w tu dobu, co to dělám.

Währgeld, n. rus. wira.

Währhaft, adj. trwánliwý.

Wahrhaft, adj. prawý. b) oprawdowý, prawdiwý, prawdomluwný.

Wahrhaftig, adj. prawdiwý; adv. oprawdu, w prawdě; ja wahrhaftig, ba práwě.

Wahrhaftigkeit, f. prawdiwoſt, prawdomluwnoſt.

Wahrheit, f. prawda; veritas; hinter die W. kommen, prawdy ſe dopjditi; die W. zu ſagen, abych prawdu řekl; in Wahrheit, oprawdu, w prawdě.

Wahrheitsliebe, f. láſka k prawdě.

Wahrlich, adv. wěru, w ſkutku, zagiſto, oprawdu.

Währmann, n. ſpráwce.

Wahrnehmen, v. a. pozorowati, znamenati, ſeznamenati; etwas an ihrem Geſichte, něco na gegjm obljčegi. 2) poſtřjcy; das Wild nahm den Jäger wahr, zwjře poſtřehlo myſliwce. 3) ſſetřiti; die Zeit, die Gelegenheit, čaſu, přjležitoſti. 4) patřiti; nehmet wahr der Raben, der Lilien, patřte na krkawce, na ljlie. 5) wyrozuměti; aus einem Briefe, z pſanj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání