Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ausräumen – Ausſäubern

78

Ausräumen, v. a. wykliditi, wykljzeti; einen Brunnen, ſtudnu wyčiſtiti, cýditi, mor. cauditi, wycauditi. Die Ausräumung, wyklizenj, @.

Ausrechnen, v. a. wypočjſti, wypočjtati.

Ausrechten, v. a. wyſauditi.

Ausrecken, v. a. wyſtrčiti; die Zunge, gazyk wyplazyti. 2) roztahowati.

Ausrede, f. weymluwa, wýmluwa, omluwa.

Ausreden, 1. v. n. wymluwiti, domluwiti, přeſtati mluwiti, dořjcy, dořjkati. 2. v. a. eloqui, wyprawiti, wyſlowiti; diſuadere, wymluwiti, wymlauwati; ſich ausreden, excuſare ſe, wymlauwati ſe, omlauwati ſe.

Ausregnen, v. n. wyprſſeti ſe, přeſtati prſſeti.

Ausreiben, v. a. wytřjti, wyſſauſtati; Körner, zrna wydrtiti, wymnauti, wymjnati.

Ausreichen, v. n. wyſtačiti, doſti mjti.

Ausreifen, v, n. v. n. wyzrati, dozrati.

Ausreiſen, v. n. na ceſtu ſe dáti; zu Fuß, wygjti; zu Pferd, Wagen, wygeti. 2) ſie haben ausgereiſet, přeſtali putowati.

Ausreiſſen, 1. v. a. wytrhnauti, wypleniti; aus der Hand, wydřjti; die Fluth hat die Dämme ausgeriſſen, powodeň hráze roztrhla, protrhla. 2. v. n. wytrhnauti ſe, ſtrhnauti ſe; fig. davon laufen, vtecy, vtjkati, prchnauti, odběhnauti.

Ausreiſſer, m. odběhlec, poběhlec.

Ausreiten, v. n. wygeti, wygjžděti na koni.

Ausrenken, v. a. wywinauti, wymknauti, wywrtnauti; er hat ſich die Hand ausgerenkt, wytknul, wymrſſtil ſy ruku. Die Ausrenkung, wywinutj.

Ausreuſpern, v. n. wychrkati, wychrknauti.

Ausreuten, v. a. wypljti, wyſſkubati, wytrhati, wypleniti, ſ. Ausrotten.

Ausrichten, v. a. wyřjditi, wyřizowati, pořjditi, wykonati; eine Hochzeit, ſwadbu wyſtrogiti; eine Geſandtſchaft, poſelſtwj wyprawiti; einen ausrichten, pomlauwati, přetřepáwati. Ausrichtung, f. wyřjzenj, wyprawenj, wýprawa, přetřepáwánj.

usriechen, v. n. wyčichnauti.

Ausringen, v. a. wykrautiti; die Wäſche, wyždjmati; er hat ausgerungen, vmřel.

Ausrinnen, v. n. técy, wytecy, wytěkati.

Ausrotten, v. a. wypleniti, wykořeniti, wyhladiti; den Wald, les planiti; die Stöcke, wyklučiti, poplaniti; die Ausrottung, wyklučenj, wykořeněnj, wyhlazenj, exſtirpatio.

Ausrucken, v. n. wytáhnauti, wygjti.

Ausruf, m. wyhláſſenj, prohláſſenj, wzwolánj.

Ausrufen, 1. v. n. wzkřiknauti, wzwolati. 2. v. a. wyhláſyti, wyhlaſſowati, wywolati, wykřičeti, prowolati.

Ausrufer, m. wywolawač.

Ausruhen, v. n. odpočinauti, odpočjwati, ſobě oddechnauti.

Ausrühren, v. a. wytřáſti, wytřáſati; die Erbſen rühren ſich aus, hrách ſe wytřáſá, wypadá. 2) die Butter, wywrtěti máſlo.

Ausründen, v. a. wyokrauhliti.

Ausrupfen, v. a. die Federn, Wolle, wyſſkubati; wyſſklubati, ſ. Ausraufen.

Ausrüſten, v. a. wyprawiti, wyſtrogiti, opatřiti; Soldaten ausrüſten, wogſko ozbrogiti. Die Ausrüſtung, wyprawenj @.

Ausrütteln, v. a. wytřáſati, wytřáſti, wyklepati, z. B. das Stroh, ſlámu.

Ausſaat, f. ſetj, weyſewka, weyſewek.

Ausſäckeln, v. a. měſſec wyprázdniti, wybrati.

Ausſäen, v. a, v. a. rozſýti, rozſýwati.

Ausſage, f. wyřknutj, wyrčenj, zpráwa, propowěd, wyznánj.

Ausſagen, v. a. wyprawiti, propowědjti. , zpráwu dáti, wyznati, wygewiti něco na někoho.

Ausſägen, v. a. pilau wyřezati.

Ausſatz, m. malomocnoſt, malomocenſtwj, lepra.

Ausſätzig, adj. malomocný, leproſus.

Ausſäubern, v. a. wyčiſtiti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání