Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Wickelband – Widernatürlichkeit

431

Wickelband, n. powigan, powigadlo, powigák.

Wickelfrau, f. powigečka.

Wickelkind, n. djtě w peřince.

Wickeln, v. a. zahrnauti; dim. Strümpfe, punčochy. 2) wjti, winauti; Garn, Zwirn, přjzy, niti. 3) obinauti; man könnte ihm um einen Finger wickeln, mohlby ſe okolo prſtu obinauti. 4) obaliti, zaobaliti; etwas in ein Papier, něco do papjru. 5) powjti, powjgeti; fascis involvere; ein Kind, djtě. 6) fig. wywinauti, wypleſti; ſich aus einer Sache, ſe z něčeho. 7) Auseinander, rozwinauti; in einander, zamotati, zapleſti.

Wickelraupe, f. zawinač.

Wickelſchnur, f. powigan.

Wickelzeug, n. zawitj.

Wicken-, wikwowý; die Wickenſchote, wikwowý luſk.

Wickenacker, m. wikwiſſtě.

Wickfutter, n. ſměſka.

Wickſtroh, n. wikwowina.

Widder, m. beran, aries. 2) Am Himmel, ſkopec, aries; die Sonne tritt in den Widder, ſlunce wſtupuge na ſkopce.

Wider, praep. proti, contra; wider den Strom ſchwimmen, proti praudu plowati; fig. wider Jemand ſtreiten, proti někomu bogowati; wider einander ſeyn, býti ſobě na ſſtjru, na ſporu, na odpor; wider einen ſchützen, před někým chrániti; keine Thräne ruft wider ihn um Hülfe, ani ſlzyčka newolá na něg o pomoc; ſich wider Jemanden ſetzen, na odpor ſe někomu poſtawiti, zprotiwiti ſe; wider meinen Willen, proti mé wůli; wider alle Erwartung, mimo wſſe nadánj; wider alle Wahrheit, proti wſſj prawdě; ich bin nicht dawider, negſem od toho. 2) pro; ein Mittel wider das Fieber, ljk pro zymicy zymnicy ; wider Kopfweh, pro bolenj hlawy.

Widerbellen, v. n. odeſſtěkati, odſſtěkáwati.

Widerbelfern, v. n. odbubláwati, odſſtěkáwati.

Widerchriſt, m. antykryſt, ancykryſt.

Widerdruck, m. druhotiſk.

Widerfahren, v. n. ſtáti ſe, přihoditi ſe, djti ſe; es widerfahren dem Menſchen allerley Zufälle, člowěku ſe ſtáwagj, přicházegj rozličné přjhody; mir widerfährt ein Gefallen, ſtáwá ſe mi wděk; Gnade widerfahren laſſen, miloſt propůgčiti; Achtung w. l., wážnoſt prokázati; Gerechtigkeit, včiniti, co geſt ſprawedliwého.

Widergelten, v. a. odplatiti.

Widerhaken, m. křjdlo v ſtřely.

Widerhalt, m. držadlo, podſtawek, podpora.

Widerhalten, v. n. zadržeti; odporowati.

Widerlage, f. podpora. 2) obwěněnj.

Widerläger, m. podporář.

Widerlegen, v. a. odporowati, odwozowati, odwoditi, porazyti, ſrážeti, zmjtati, wywrátiti, wywracowati; Jemandes Beweiſe, něčj důwody; Jemanden, porazyti, přehádati.

Widerleger, m. wywratitel , přehadatel.

Widerleglich, adj. wywratitedlný.

Widerlegung, f. odwod, wywrácenj, přehádanj.

Widerlich, adj. odporný; Arzeney, lékařſtwj. 2) oſſkliwý, odporný; Menſch, člowěk.

Widerlichkeit, f. odpornoſt.

Widermurren, v. n. odreptati, odbublati.

Widern, v. a. odporowati ſe, zprotiwowati ſe; die Speiſe widert mich, to gjdlo ſe mi odporuge. 2) nawoliti ſe; es widert ihn etwas ſehr bald, brzy ſe čeho nawolj. 3) odnechtjti ſe; es widert mich zu leben, odnechtělo ſe mi žiwu býti. 4) zoſſkliwowati ſobě; den Geſtank, ſmrad.

Widernatürlich, adj. proti přirozenj.

Widernatürlichkeit, f. protipřirozenoſt.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání