Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Widmen – Wiedergrüßen

Widmen, v. a. obětowati, oddati; Jemanden ein Buch, někomu knjhu připſati, obětowati; ſich dem Dienſte des Staates, ſe k ſlužbě zemſké; viel Geld zu etwas, 433 mnoho peněz na něco wynaložiti, oddati; ſich dem geiſtlichen Stande, dem Soldatenſtande, na kněžſtwj, na wognu ſe dáti; ſich der Arzeneykunde, der Poeſie, na lékařſtwj, na báſniřſtwj ſe oddati.

Widrig, adj. protiwný, odporný; von Wind, wjtr; Glück, ſſtěſtj. 2) protimyſlný; Menſch, člowěk. 3) Widrigen Falls, pakli ne, geſtliže ne, ginák, secus. 4) Widrig ſüß, podporně odporně ſladký.

Wiedrigkeit Widrigkeit , f. protiwnoſt, odpornoſt.

Wie, adv. kterak, quomodo; wie iſt das zugegangen? kterak ſe to ſtalo? wie? kterak? ſage ihm, wie er es machen ſoll, powěz mu, kterak to má dělati; wie ſo? b) gak, quo modo; wie gehet es dir? gak ſe máš? gak ſe ti wede? wie heißt die Stadt? gak ſe to měſto gmenuge? wie groß war es? gak weliké bylo? wie lange iſt es her, gak dáwno ge tomu? wie theuer iſt es? gak drahé, zač geſt? wie bald iſt es um uns geſchehen! gak brzy geſt po nás! wie man will, gak kdo chce; wie geſagt, gak ſem řekl; wie elend! gak bjdný! wie wohl haſt du gethan! gak dobřes včinil! II. conj. gakž, uti; wie ich ſehe, ſo iſt er ſehr groß, gakž widjm, geſt welmi weliký; wie du gedient haſt, ſo — , gakž ſy ſlaužil, tak —; b) gakož, quemadmodum; laß die Welt, wie ſie iſt, nech ſwěta, gakž geſt; ſein Bruder wie auch ſeine Schweſter, geho bratr gakož y geho ſeſtra. c) gako, co; machs wie ich, děley gako gá; ſchön wie ein Engel, kráſný gako anděl; reich wie du, bohatý gako ty; wenn ich wie du wäre, kdybych byl tebau. d) wie viel? kolik; wie alt biſt du? kolik ge ti let? wie, wenn er es nun thäte? což kdyby to nynj včinil? ſey wie es wolle, buď gak buď; wie kömmt es, čjm ge to? e) wie gelehrt er auch iſt, gakkoli geſt včený; wie viel ich auch rede, gakžkoliwěk mnoho mluwjm.

Wiebel, m. filaus, pilaus, Curculio Gra arius Lin. 2) Der Erbſenwurm, hrdláč Midas Lin.

Wiebeln, v. n. hemžiti ſe, hmyzeti ſe.

Wiede, f. haužew. 2) An dem Weberſtuhle, tampel.

Wiedebaum, m. kruſſina.

Wiedehopf, m. dedek, dudek, Upupa Lin.

Wieder, adv. zaſe, zas, opět, iterum; es regnet ſchon wieder, zas, opět prſſj. 2) zpět; ſein Geld wieder haben, penjze ſwé zpět, na zpátek mjti.

Wiederaufleben, v. n. obžiwnauti.

Wiederbeißen, v. a. odkauſnauti, opět kauſnauti.

Wiederbekommen, v. a. zpět, opět doſtati.

Wiederbiethen, v. a. dáti, podati, podáwawati podáwati .

Wiederbringen, v. a. zpět přineſti.

Wiederbringung, f. zpět přineſenj.

Wiederdonnern, v. n. odehřimowati, zpět hřjmati.

Wiedereinbringen, v. a. zaſe nahraditi, wynahraditi.

Wiedererinnerung, f. vpamatowánj, rozpomenutj.

Wiedererlangung, f. zpět doſtánj.

Wiedererſtattung, f. nawrácenj.

Wiederfährte, f. zpátečnj ſtopa.

Wiederfinden, v. a. zpět naleznauti.

Wiederflug, m. nawrácenj ſe letnjch ptáků na gaře.

Wiedergabe, f. nawrácenj, odewzdánj.

Wiedergang, m. nawrácenj ſe zwěře w ſwá mjſta.

Wiedergebären, v. a. fig. wiedergebohren werden, znowa ſe naroditi, renasci; ein Wiedergebohrner, znowu zrozený.

Wiedergeben, v. a. zpět dáti, wrátiti, nawrátiti.

Wiedergeburt, f. znowu zrozenj, obrozenj, regeneratio.

Wiedergeld, n. odplata.

Wiedergrüßen, v. a. odpozdrawiti, odewzkázati, pozdrawiti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání