Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Wiederholen – Wiehern

434

Wiederholen, v. a. zpět doſtati, mjti.

Wiederhall, m. ohlas.

Wiederhallen, v. n. S. Wiederſchallen.

Wiederherſtellung, f. w předeſſlý ſtaw vwozenj, nawrácenj, naprawenj, eines Kranken, pozdrawenj, nabytj zdrawj, zotawenj.

Wiederhohlen, v. a. přináſſeti, opět přinéſti. 2) opětowati, opakowati, opáčiti; Jemandes Worte, něčj ſlowa.

Wiederhohlt, adj. opakowaný, opětowaný, adv. —ně.

Wiederhohlung, f. opáčenj, opakowánj, opětowánj.

Wiederkäue, f. přežjwka.

Wiederkäuen, v. n. et a. přežjwati, přežwykowati.

Wiederkäuer, m. přežiwač.

Wiederkauf, m. weykup, práwo weykupu.

Wiederkaufen, v. a. zpět kaupiti, wykaupiti.

Wiederkäuflich, adj. weykupný.

Wiederkehr, f. nawrácenj, reditus. 2) Am Dache, zátočka, aužlabj, koljbka, weyžlabek.

Wiederkehren, v. n. nawrátiti ſe, wrátiti ſe.

Wiederklage, f. ſtřjčná žaloba.

Wiederkläger, m. ſtřjčný žalobnjk.

Wiederkommen, v. n. zaſe, opět, zpět přigjti, přicházeti.

Wiederkunft, f. nawrácenj.

Wiederlöſen, v. a. opět wykaupiti.

Wiedernehmen, v. a. opět, zpět, na zpátek wzýti.

Wiederſagen, v. a. opět řjcy.

Wiederſchaffen, v. a. opět opatřiti, zgednati.

Wiederſchall, m. ohlas, echo; einen Wiederſchall von ſich geben, rozljhati ſe.

Wiederſchallen, v. n. obrážeti ſe, resonare; odzwučowati.

Wiederſchein, m. odſwět, odráženj, obráženj ſwětla.

Wiederſchelten, v. n. odháněti ſe.

Wiederſchelten, n. odháňka, odháněnj.

Wiederſchicken, v. a. odſýlati.

Wiederſchimpfen, v. a. odhaněti.

Wiederſchlagen, v. a. odbiti, odbjgeti.

Wiederſchreiben, v. a. odepſati.

Wiederſehen, v. a. opět vwiděti, ſpatřiti, vzřjti; ich werde ihn nicht mehr wiederſehen, nevhljdám, nevwidjm ho wjce.

Wiederſehen, zaſe ſpatřenj, vwiděnj; bis auf Wiederſehen! s Bohem až ſe vwidjme, vhljdáme, na vwiděnau.

Wiederſenden, v. a. odeſlati, zpět poſlati.

Wiederſtrahlen, v. n. odtřpyťowati ſe.

Wiederſtrich, m. S. Wiederflug.

Wiederſuchen, v. a. opět hledati.

Wiedertaufe, f. odekřtěnj.

Wiedertäufer, n. nowokřtěnec, odekřtěnec, anabaptista.

Wiedertönen, v. n. odeznjti, odeznjwati.

Wiederum, adv. zaſe, opět, znowu.

Wiedervergeltung, f. odplata w zágem.

Wiederwachſen, v. n. otawiti ſe, recrescere.

Wiederwuchs, m. mláz, mlázý, myť, f.

Wiege, f. kolébka, koljbka; sl. koljſka, bilčow; von der Wiege an, od koljbky, od dětinſtwj.

Wiegemeſſer, n. koljbawý ſekáček.

Wiegen, v. a. irr. ich wog, gewogen, wážiti; Kaffee, kafé; Eiſen, železo; mit der Hand, potěžkati, potěžkáwati. 2) v. n. wážiti; dieſe Sache wieget zehn Pfund, ta wěc wážj deſet liber.

Wiegen, v. a. koljbati; ein wenig, pokoljbati, zakoljbati; ins Wiegen bringen, rozkoljbati ſe; — kommen, rozkoljbati ſe; in den Schlaf, vkoljbati; fig. ſich, koljbati ſe.

Wiegen-, kolebnj; das Wiegentuch, kolebnj ſſátek.

Wiegenband, n. powigadlo, powigák, powigan.

Wiegenbret, n. kolébadlo.

Wiegenlied, n. vkoljbawka.

Wiegwehe, f. poſſtolka.

Wiehern, v. n. řehtati, ol. ržáti, hinnire.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání