Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Wildfang – Wimpern

Wildfang, m. lowenj, lapánj zwěři. 2) Ein Pferd, ſweřepec. 3) Im Gar 436 ten, pláň. 4) Ein Menſch, ſtřeſſtěnec, fučjk, koſtraun, koſtrhaun.

Wildforſt, m. obora.

Wildfreund, adj. prachneznámý.

Wildfuhre, f. hágemſtwj, lowiſſtě. 2) meze.

Wildgarn, n. teneto na zwěř.

Wildgefälle, pl. přjgmy ze zwěři.

Wildhafer, m. ſwěřep, ſwěřepec, (ſſwerepec) avena fatua Lin.

Wildheit, f. planoſt. 2) diwokoſt, plachoſt, feritas.

Wildholz, n. S. Geniſte.

Wildigkeit, f. diwočina; der Erze, rud.

Wildkalb, n. laňka.

Wildling, m. pláň.

Wildmeiſter, m. foſſmiſtr, nadleſnj.

Wildniß, f. puſtina, puſtotina, puſſtina, in abstracto; , puſtota; zur Wildniß werden, w puſtinu ſe obrátiti, zpuſtnauti.

Wildpern, v. n. zwěřinau woněti, zawáněti, zapáchati.

Mildpret Wildpret , n. S. Wildbret.

Wildſchade, m. ſſkoda od zwěři.

Wildſchuppen, n. kolna pro krmenj zwěři.

Wildſchur, f. čuba, wlčura.

Wildſchütz, m. S. Wilddieb.

Wildſchwein, n. černý kus, diwoká ſwině.

Wildſtand, n. ſtawadlo zwěři.

Wildweg, m. S. Widbahn Wildbahn .

Wille, m. wůle, voluntas; freyen Willen haben, na wůli mjti; Jemanden ſeinen freyen Willen laſſen, někomu na wůli nechati. b) er will ſeinen Willen haben, chce ſwau na wrchu poſtawiti. c) er hat es mit Willen gethan, vdělal to chtě, ſamochtě; Willens ſeyn, mjniti, toho aumyſlu býti, hodlati; in Willens, s tjm aumyſlem. d) Wider Willen, bezděky, nechtě; einem zu Willen ſeyn, někomu po wůli býti; etwas für Willen nehmen, za wděk wzýti. 2) adv. pro; um Gottes, um des Himmels willen oder Willen, pro Boha, probůh; um deines Bruders willen, pro twého bratra.

Willensmeinung, f. mjněnj, aumyſl.

Willfahren, v. a. po wůli býti; einem, někomu; einem in etwas, ſwoliti, přiwoliti, připuſtiti, dopuſtiti k něčemu.

Willfährig, adj. ochotný, ochotnowolný, powolný, adv. —ně.

Willfährigkeit, f. ochotnoſt, ochotnowolnoſt, powolnoſt.

Willfahrung, f. přiwolenj, dopuſſtěnj.

Willig, adj. wolný; adv. ně.

Willigen, v. a. ſwoliti, přiwoliti, powoliti; in etwas, k něčemu.

Willigkeit, f. wolnoſt.

Williglich, adv. wolně.

Willkommen, adj. wděčný, wzácný; ein willkommener Gaſt, wzácný hoſt; adv. ſey, ſeyd willkommen, wjtey, wjteyte, wjtám (tě, wás); w. heißen, wjtati, přiwjtati.

Willkommen, m. wjtaná, přiwjtaná; den W. trinken, na přiwjtanau pjti. 2) fig. den W. bekommen, doſtati na přiwjtanau.

Willkühr, f. prozwolnoſt, ſamowolnoſt, dobrowolenſtwj, dobrolibeznoſt, wůle; ich überlaſſe es deiner Willkühr, zanecháwám ti to na wůli, twé wůli.

Willkührlich, adj. prozwolný, ſamowolný, dobroljbezný, adv, adv. —ně.

Willkührlichkeit, f. prozwolnoſt, dobrowolenſtwj, ſamowolenſtwj.

Wimbel, m. rozkopnutj, roztrknutj mraweniſſtě.

Wimbeln, v. n. rozkopnauti, roztrknauti mraweniſſtě.

Wimmeln, v. n. hmyzeti ſe, hemžiti ſe; das Wimmeln, hemženj, hmyzenj; das Gewimmel, hemzot, hmyzot.

Wimmer, m. ſuk.

Wimmerig, adj. ſukowatý.

Wimmern, v. n. knjčeti, kňučeti, kwjčeti.

Wimmerling, m. kňukal, kuňkal.

Wimpel, m. praporeček.

Wimper, f. řáſa, sl. brwy, obrwy.

Wimpern, v. n. mžjkati, mrkati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání