Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ausſchweifen – Ausſöhnen

81

Ausſchweifen, v. a. wypláknauti; einen Zeug ausſchweifen, wyſtřjhati.

Ausſchweifen, v. n. weyſtupky činiti, blauditi, blázniti ſe, wybjhati ze ſebe; im Reden, okolkowati, wyrazyti ſe; im Trinken ausſchweifen, nemjrně pjti; eine ausſchweifende Freude, přjliſſná radoſt; vom Wege ausſchweifen, wygjti, wyrazyti ſe s ceſty.

Ausſchwelgen, v. n. přeſtati kwaſyti, hodowati.

Ausſchwemmen, ſ. Ausſchwämmen.

Ausſchwenken, ſ. Ausſchwänken.

Ausſchwimmen, v. n. wyplauti.

Ausſchwingen, v. a. wyopálati; die Schlange hat ſich ausgeſchwungen, had ſe wymrſſtil.

Ausſchwitzen, v. a. wypotiti ſe, přeſtati ſe potiti.

Ausſehen, v. a. až do konce hleděti, kaukati; ſich etwas ausſehen, ſobě něco wyhledati, wybrati; ſich faſt die Augen ausſehen, od přjliſſného kaukánj bez mála oſlepnauti.

Ausſehen, v. n. wyhljžeti; er ſieht gut aus, dobře wyhljžj; es ſieht mit ihm übel aus, zle ſe má; die Sache hat ein weites Ausſehen, wěc ſe dlauho nedokoná.

Ausſehen, n. wyhljdnutj, wyhljženj, podoba.

Ausſeigern, v. a. rudy rozpauſſtěti, rozpuſtiti.

Ausſeigen, v. a. wycediti, procediti.

Ausſeimen, v. a. wyčiſtiti, woſk od medu odděliti.

Außen, adv. wenku, wně, zewnitř.

Ausſenden, v. a. wyſlati, rozſýlati; einen Geſandten ausſenden, poſelſtwj wyprawiti.

Außengraben, m. der Feſtung, přednj, zewnitřnj přjkop.

Außenſeite, f. ljc, zewnitřnj ſtrana.

Außenwerk, n. der Feſtung, přednj zed, ohrada.

Außer, præp. 1) wenku; er wohnt außer der Stadt, zůſtáwá wenku, na přeměſtj. 2) bez; er iſt außer ſich, geſt bez ſebe. 3) kromě, leč; ich habe niemanden geladen außer dich, žádného gſem ne wal, kromě tebe; er ſpielt nie, außer mit guten Freunden, nikdy nehrá, leč s dobrými přáteli.

Außerdem, adv. bez toho, mimo to.

Außerhalb, adv. wně, za; außerhalb der Stadt, za měſtem.

Aeußerlich, adj. zewnitřnj, adv. zewnitř.

Aeußern, v. a. wyznati, wyprawiti, odpowěděti.

Außerodentlich, adj. neobyčegný, krom obyčege.

Aeußerſt, adv. naneyweyš; er iſt äußerſt arm, geſt náramně chudý.

Aeußerung, f. wyznánj, odpowěd, wynáſſenj ſwého důmněnj.

Ausſetzen, v. a. wyſaditi, wyſtawiti; Truppen ans Land, wogſko na břeh; Waaren zum Verkauf ausſetzen, zbožj na prodag wyložiti; eine Arbeit ausſetzen, djlo odložiti; ich finde an ihm nichts auszuſetzen, žádné wady na něm nenacházým; eine Tagſatzung beſtimmen, ausſetzen, rok položiti; ohne Ausſetzen, immerfort, bez přeſtánj, bez oddechu.

Ausſeyn, nebýti doma, přjtomnu, přjtomným; du warſt lange aus, byls dlauho wenku; ich werde nicht lange aus ſeyn, přigdu brzo domů; das Lied iſt aus, pjſeň ſe ſkončila, geſt konec pjſně, geſt po pjſni; der Winter iſt aus, geſt konec zymy, geſt po zymě, es iſt aus mit ihm, geſt po něm, vmřel.

Ausſeyn, n. nepřjtomnoſt.

Ausſicht, f. wyhljdka; wyhljdnutj. 2) pohleděnj, patřenj.

Ausſieben, v. a. wyſýwati, wytočiti na řeſſetě.

Ausſieden, v. a. wywařiti, dowařiti.

Ausſiekern, v. n. kapati, wykapati.

Ausſingen, v. a. dozpjwati, přeſtati zpjwati.

Ausſinnen, v. a. wymyſliti, zamyſliti.

Ausſitz, m. beſeda, beſýdka.

Ausſitzen, v. n. wyſeděti; mit Waaren ausſitzen, ſeděti a prodáwati; er hat ausgeſeſſen, přeſtal ſeděti.

Ausſöhnen, v. a. ſmjřiti; ſich mit jemand ausſöhnen, s někým ſe ſmjřiti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání