Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Wintericht – Wirrwarr

439

Wintericht, Winterlich, adj. zymowitý, zymawý.

Winterkönig, m. ſtřjžjk, ſtřjžjček, ſtřjzljk, Motacilla trochlodites troglodytes Lin.

Winterling, m. ſněhule, Emberiza nivalis Lin.

Wintern, v. n. zyma naſtati, býti. 2) v. a. zymowati; Schafe, owce.

Winterſaat, f. ſetba na podzym. 2) ozymé oſenj. 3) ozym, ozymé obilj.

Winterſeite, f. ſtrana k půlnocy.

Winterſtand, m. zymnj ložiſſtě, lehowiſſtě.

Winterung, f. zymowánj.

Winz, m. čička.

Winzer, m. winař, wincaur.

Winzig, adj. maličký; adv. troſſičku.

Wipfel, m. wrchol, dim. wrcholjk.

Wipfelbruch, m. prolomenj wrchole.

Wipfeldürre, adj. ſchnutj wrchole.

Wipfeln, v. a. wrcholek vſeknauti.

Wipfelreich, adj. wrcholnatý.

Wipfler, m. kleſtič.

Wippe, f. haupačka.

Wippen, v. a. haupati. 2) Münzen, penjze obřezáwati, falſſowati. 3) Einen Verbrecher, zločince na přezmen wyhaupnauti.

Wipper, m. falſſowatel, obřezáwatel mince.

Wipperey, f. falſſowánj, obřezáwánj mince.

Wippgalgen, m. přezmen.

Wir, pron. pl. my, nos.

Wirbel, m. kotauč, čerſtwé zatočenj; W. ſchlagen, bubnowati wjrem, rus. drobem. 2) fig. wjr, zátočina; des Waſſers, wody. b) opice; einen W. haben, mjti macha, opicy, rauš. c) Am Kopfe, pautec, čechalka, kotrba; von Wirbel des Kopfes, od wrchu hlawy. d) von Geſchäften, wjr, chomol práce; der Leidenſchaften, wjr náružiwoſtj. e) an der Geige, koljk. f) am Fenſter, obrtljk. g) am Bierhahne, kohautek, obrtel v pjpy. h) die Kurbel, klika, wognice. i) kotauč.

Wirbelbein, m. hřbetnj článek.

Wirbeldoſten, m. klinopád, Clinopodium Lin.

Wirbelgeiſt, n. wrtoduch.

Wirbelhaft, adj. wjrowatý.

Wirbelig, adj. wrtohlawý.

Wirbeln, v. n. wjrem bubnowati, trilowati. 2) von Vögeln, ſſwiřinkati. 3) točiti ſe; der Wind, wjtr. 4) wjřiti ſe; das Waſſer, woda. 5) Es wirbelt mir im Kopf, točj ſe mi hlawa.

Wirbelſucht, f. wrtohlawoſt.

Wirbelſichtig Wirbelſüchtig , adj. wrtohlawý.

Wirbelwind, m. wjr, wjcher, raráſſek.

Wirkbret, n. Wirktiſch, m. wál.

Wirkeiſen, Wirkmeſſer, n. ſtruh.

Wirken, v. n. půſobiti, aučinek půſobiti, aučinkowati; die Arzney, ljk půſobj aučinek; die Sonne wirkt auf die Erde, ſlunce půſobj aučinek na zemi. 2) v. a. hněſti; den Teig, těſto. 2) wyſtruhowati; der Hufſchmidt, kowář. 3) tkáti, na ſtáwku dělati; Strümpfe, punčochy. 4) půſobiti, aučinkowati, aučinek půſobiti; in etwas, w něco, na něco.

Wirker, m. beym Bäcker, tenčjř.

Wirklich, adj. ſkutečný; wirkliche Sünde, ſkutečný hřjch; wirklicher Rath, ſkutečná rada; werden, ſkutečně ſe ſtáti; adv. ſkutečně, w ſkutku.

Wirklichkeit, f. ſkutečnoſt; zur W. bringen, w ſkutek vweſti.

Wirkſam, adj. aučinliwý, činný, půſobliwý; W. werden, machen, .

Wirkſamkeit, f. aučinliwoſt, činnoſt, půſobiloſt.

Wirkung, f. aučinek; W. thun, aučinek půſobiti.

Wirkungskreis, m. okrſſlek, okres činnoſti.

Wirrbund, m. otep drchané ſlámy.

Wirren, v. a. máſti, machlati, modrchati.

Wirrgarn, n. zmodrchaná přjze.

Wirrſtroh, n. cuchanina, drchotina, drchanka.

Wirrwarr, n. matenice, matenina, haťmatilka, zmodrchanina.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání