Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Wocken – Wohlgebohren

442

Wocken, m. S. Rocken.

Wodurch, part. rel. kady, kudy; wodurch, wo iſt er durchgegangen? kudy proſſel? irgend wodurch, někudy; 2) čjm; wodurch iſt er arm geworden? čjm ſchudl? 3) který; die Thür, wodurch er hinein ging, dweře, kterými tam weſſel.

Wofern, conj. geſtliže, pakliže, pokudž.

Wofür, part. rel. zač, proč; wofür hältſt du mich? zač mne máš, držjš?

Woge, f. wlna, wlnobitj.

Wogegen, part. rel. zač; wogegen haſt du es hingegeben? začs to dal pryč? 2) začež. 3) někde; er muß doch wogegen wohnen, předceť někde muſý bydliti.

Wogig, adj. wlnobitný.

Woher, part. rel. odkuď; woher haſt du das? odkuď to máš? woher kommt es? odkuď to pocházý? čjm geſt to? wo immer her, odkuď koli; irgendwoher, odněkuď.

Wohin, part. kam, quo; wohin? kamž? irgend wohin, někam.

Wohl, adv. mjlo, dobře; das thut ihm wohl, to mu dělá mjlo, dobře; mir iſt wohl, mně geſt dobře; es iſt mir nicht wohl zu Muthe bey der Sache, nenj mi hrubě wolně, dobře při tom; ſich wohl ſeyn laſſen, dobře ſe mjti, ſobě přáti; er iſt wohl bey Sinnen, bey Verſtande, geſt při zdrawém, dobrém rozumu; ganz wohl, welmi dobře; etwas wohl aufnehmen, něčjm za wděk přigjti; ſehr wohl, předobře; wohl gebildet, dobře wzdělaný; leben ſie wohl! dobře ſe měgte! einem wohl wollen, někomu přáti; ich ſehe, höre es wohl, wjdjmť widjmť , ſlyſſjmť to. 2) Interj. blaze; wohl dir! blaze tobě! 3) adv. ť, ſnad; Sie irren ſich wohl, meylegjť ſe; das kann wohl nicht ſeyn, toť ſnad nemůže býti; er muß wohl, muſyť, es ſind ihrer wohl zehn, geſtiť gich deſet; er hat wohl Geld, aber keinen Verſtand, máť penjze, ale žádný rozum; er wird wohl kommen? wždyť ſnad přigde? was iſt wohl die Urſache? gakaž pak geſt aſy přjčina? was wird er wohl ſagen? cožpak aſy řekne? ich möchte wohl wiſſen, rádbych pak wěděl; wer ſollte wohl glauben, kdožby pak wěřil, .

Wohlachtbar, adj. zwláſſtě wážený.

Wohlan, interj. nuže; měhodek měhoděk , bopomozy!

Wohlanſtändig, adj. dobropočeſtný.

Wohlanſtändigkeit, f. dobropočeſtnoſt.

Wohlauf, interj. wzhůru! nuže! wohlauf ſeyn, dobře ſe mjti, zdráw býti!

Wohlbedacht, adj. dobře powážený, wymyſſlený.

Wohlbedächtig, adj. rozmyſlný, dobře powážliwý, adv. s rozmyſlem.

Wohlbefinden, n. zdrawj.

Wohlbehangen, adj. dobře ſwěſſené vſſi a pyſky magjcý.

Wohlbekommen, v. irr. n. whod, wděk přgjti; wohlbekomme es! ať ſlaužj ke zdrawj.

Wohlbeleibt, adj. tělný, tělnatý.

Wohlbeleſen, adj. w knihách zběhlý.

Wohlbeſtanden, adj. dobře zachowalý, .

Wohlbewußt, m. dobře wědomý.

Wohledel, adj. wzácný.

Wohledelgeboren, adj. vrozený.

Wohlehrwürdig, adj. dwogjctihodnj. Ew. Wohlerwürden, waſſnoſti.

Wohlerfahren, adj. welmi dobře zběhlý, zkuſſený.

Wohlergehen, n. zdrawj.

Wohlerzogen, adj. dobře zwedený, ol. zbedný.

Wohlerzogenheit, f. dobřezwedenoſt, zbednoſt.

Wohlfahrt, f. dobrý proſpěch, ſſtěſtj, dobré.

Wohlfeil, adj. lacyný, lewný; wohlfeiler werden, lacyněti, zlacyněti; wohlfeil einkaufen, lacyno, za lewný penjz kaupiti; sehr wohlfeil, za mrchu penjz.

Wohlfeile, f. láce, lacyno, lacynoſt.

Wohlgeartet, adj. dobře způſobný.

Wohlgebauet, adj. dobře zdělaný.

Wohlgebildet, adj. ſpanilý.

Wohlgebohren, adj. vrozený.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání