Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Wundenmahl – Würdern

447

Wundenmahl, n. gjzwa, zſynaloſt.

Wunder, n. diw; ſein W. an etwas ſehen, ſwůg diw na něčem widěti; es nimmt mich Wunder, geſt mi ku podiwu; es nimmt mich nicht Wunder, nediwjm ſe! es iſt, wäre kein Wunder, nenj, nebyloby diwu; ein Wunder von einem Kinde, podiwné djtě. Wundershalber, pro podiwenj; ich dachte Wunder, wo ſie wäre, myſlil ſem kdo wj kdeby byla; Er hatte mir Wunder! faſt die Hand geküßt, diw mi ruky nepoljbil. 2) zázrak, miraculum; Wunder thun, zázraky činiti, zázračiti; womit, zázračiti ſe s něčjm.

Wunder-, zázračný; ein Wunderbild, zázračný obraz. 2) podiwný; Wundergeſchichte, podiwný přjběh.

Wunderbar, adj. diwný, podiwný; ſehr w., přepodiwný, adv. ně, ku podiwu.

Wunderbaum, m. ſkočec, Ricinus Lin.

Wunderding, m. podiwná, diwná wěc; Wunderdinge thun, zázračiti.

Wundergabe, f. dar, moc činěnj zázraků.

Wundergeburt, f. podiwné narozenj.

Wundergroß, adj. ku podiwu weliký, welikanſký.

Wunderklein, adj. maličký, ku podiwu malý.

Wunderkorn, n. křibice.

Wunderkraft, f. podiwná moc. b) zázračná moc.

Wunderlich, adj. diwný, podiwný, adv. ně, ku podiwu.

Wundern, v. a. ku podiwu, diwno býti; es wundert mich, geſt mi diwno, ku podiwu; v. rec. diwiti ſe, podiwiti ſe, mirari. ſich nicht genug wundern können, nemocy ſe doſti wynadiwiti.

Wunderpfeffer, wſſeho kořenj, wſſeho chuť.

Wunderſam, adj. podiwné.

Wunderſchön, adj. ku podiwu pěkný, kráſný.

Wunderſelten, adj. welmi ku podiwu řjdký.

Wunderſtrauch, m. dluhokwět, Quisqualis Lin.

Wunderthat, f. zázračný ſkutek.

Wunderthäter, m. diwotworec, diwotworce, Thaumaturgus.

Wunderthätig, adj. diwotworný, zázračný.

Wunderthätigkeit, f. diwotwornoſt, zázračnoſt.

Wunderthier, n. podiwné zwjře.

Wunderwerk, n. zázrak; thun, činiti.

Wunderzeichen, n. zázračné znamenj.

Wundfieber, n. nátcha z rány.

Wundkraut, n. wſſeliká hogicý bylina, wyſoký traňk, Solidago virga aurea Lin. die fette Honne Henne , rozchodnjk, protržné kořenj, Sedam Sedum Lin.

Wundwaſſer, n. wodička na rány.

Wundreiben, n. odřenina, ſſauſtanina; wlk.

Wunſch, m. žádoſt, winš; es geht ihm alles nach Wunſch, wſſe ſe mu dařj, wede podlé žádoſt žádoſti . 2) winš; der Glückwunſch, winš.

Wünſchelruthe, f. wirġule.

Wünſchen, v. a. žádati, winſſowati, přáti; ſich den Tod wünſchen, ſmrt na ſebe žádati; einem Glück wünſchen, ſſtěſtj někomu winſſowati; pol. žičiti; ihm Glück auf die Reiſe wünſchen, někomu ſſtěſtj na ceſtu winſſowati, přáti.

Wünſchen, n. žádanj, přánj, winſſowánj.

Wünſchenswerth, adj. winſſowánj hoden, přežádaucý.

Wünſchler, m. winſſowáček.

Wurbs, m. weywrať.

Würde, f. hodnoſt; ich will ihn in ſeinen Würden laſſen, gá ho zanecháwám při geho hodnoſti. 2) důſtogenſtwj; die kaiſerliche W., cýſařſké důſtogenſtwj. 3) důſtognoſt; im Betragen, w chowánj.

Würdern, v. a. ceniti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání