Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zeile – Zeitpunkt

Zeile, f. člun. 2) řada; den Miſt in Zeilen ſchlagen, hnůg řadami kláſti. 3) Eine 455 Gaſſe, pořadj. 4) Im Buche; rádek řádek, řádka, linea; dim. řádečka.

Zeilgerſte, f. gečmen řádkowý, w řádkách.

Zeilig, adj. řadý; vierzeilig, čtyřřadý.

Zeilſemmel, f. pletenka.

Zeiſel, f. ſyſel

Zeiſelbär, m. chočený, pitomý nedwěd.

Zeiſig, m. čjž, čjžek, Linaria viridis Lin. dim. das Zeischen, čjžeček. 2) fig. ein loſer Zeiſig, kopa, pták, feryna.

Zeiſiggrün, adj. zelený gako čjžek.

Zeiſigkraut, n. ptačinec, kuřjmor, Annagallis Lin.

Zeit, f. čas, tempus; die Zeit wird es lehren, čas to vkáže; laßt uns ſorgen, ſo lange es Zeit iſt, pečugme za čaſu; geſtern um dieſe Zeit, wčera těmi čaſy; mit der Zeit, čaſem; es iſt noch lange Zeit, geſſtě ge dlauho do čaſu; zu jetzigen Zeiten, za nyněgſſjch čaſů, dnů; alles nur auf eine Zeit, wſſecko gen na čas; die Zeit verderben, mařiti čas; zur andern Zeit, giným čaſem; laſſen ſie mir Zeit, nechagj mi na čas, na chwjli; Zeit genug, doſt čaſu; es iſt die höchſte Zeit, geſt ſwrchowaný čas; die Zeit iſt vorbey, čas minul; außer der Zeit, krom čaſu; zur rechten Zeit, w čas, w hod, w prawý čas; ſich in die Zeit ſchicken, propůgčowati ſe čaſu; čaſu ſſetřiti; nach der Zeit, po čaſe; zu Zeiten, čaſem, druhdy; bey Zeiten, záhy, ráno; Zeit genug, doſt záhy; Zeit meines Lebens, gaktě žiw, gakžiw; mittler Zeit, unter der Zeit, mezy tjm; vor Zeiten, před čaſy, někdy; zu meiner Zeit, za mých let; zu ſeiner Zeit, ſwým čaſem; liebe Zeit, naſtogte! 2) doba, chwjle, kdy; die Zeit wird mir lang, ſteyſká ſe mi; die Zeit vertreiben, chwjli vkrátiti; ſich Zeit nehmen, na chwjli ſobě dáti, vprázdniti ſe; er hat keine Zeit, nemá kdy, po chwjli; zu welcher Zeit? kterau chwjli? in kurzer Zeit, gen co newidět; zu gewiſſer Zeit, kdys, kdyſy, quondam; eine Zeit lang, doněkud, aliquamdiu; zu dieſer Zeit, tu dobu; von langer Zeit her, od dáwna; ſeit der Zeit, od té doby.

Zeitalter, n. wěk.

Zeitbeſchreibung, f. letopis, čaſopis.

Zeitbock, m. doſpělý kozel.

Zeitbuch, n. ročnjk, letopiſy, pl.

Zeitfolge, f. poſlaupnoſt, poſtupnoſt čaſu.

Zeitforſcher, Zeitrechner, m. čaſoſlow, chronologus.

Zeitforſchung, f. čaſozpyt, chronologia.

Zeitgenoß, m. ſpoluwěký, wrſtewnjk.

Zeitgläubig, adj. nachwjli wěřjcý.

Zeithammel, m. zubák.

Zeither, adv. od té doby.

Zeitherig, adj. od té doby.

Zeitig, adj. nyněgſſj; der zeitige Bürgermeiſter, nyněgſſj purkmiſtr. 2) ranný, rančj. 4) zralý, dozralý, doſſlý; maturus; z. werden, zráti, vzrati, dozrati, dogjti; adv. čaſně, záhy, zeitig kommen, čaſně, záhy přigjti; etwas zeitig merken, něco záhy znamenati.

Zeitigen, v. a. vzrati, vzráwati. 2) zráti, vzrati, maturescere.

Zeitigung, f. vzránj, vzraloſt, zraloſt.

Zeitkuh, f. galowice, dwauletka.

Zeitkunde, f. čaſozpyt.

Zeitkürzung, f. krácenj, vkrácenj chwjle.

Zeitlang, adv. dlauho, dlauhý čas, dáwno.

Zeitlauf, m. běh čaſu.

Zeitlebens, adv. gak žiw, co žiw, jaktěžiw.

Zeitlich, adj. nyněgſſj, modernus. 2) čaſný ; zeitlich kommen, čaſně přigjti; zeitlich zeitliche Güter, čaſné ſtatky; adv. čaſně, záhy ; comp. zeitlicher, čaſněgi, zážegi.

Zeitlichkeit, čaſnoſt.

Zeitloſe, f. chudobka, Bellis minor Lin. 2) ocun, ocaun, Collchicum Colchicum autumnale Lin.

Zeitmaß, m. mjra čaſu, čaſoměra.

Zeitmeſſer, m. čaſoměr.

Zeitpacht, m. nágem na čas.

Zeitpunkt, m. doba.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání