Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ausſtehen – Auster

Ausſtehen, v. a. wyſtáti, wytrpěti; den Tod ausſtehen, ſmrt podſtaupiti; mit Waaren ausſtehen, w krámě zbožj wyložiti; ich habe hundert Gulden ausſtehen, mám ſto zlatých mezy lidmi; aus 83 ſtehende Schulden, giſtiny, dluhy na giſtiny, activa debita, ich habe die ganze Predigt ausgeſtanden, ſtál gſem až do konce kázanj; das iſt nicht auszuſtehen, to geſt neſneſytedlné.

Ausſteifen, v. a. otužiti; die Wäſche ausſteifen, oſſkrobiti.

Ausſteigen, v. n. aus dem Wagen, Schiffe, z wozu, z lodj wyſtaupiti.

Ausſtellen, v. a. wyſtawiti, poſtawiti; Waaren zum Verkauf ausſtellen, zbožj na prodag wyložiti; der Gefahr ſich ausſtellen, nebezpečenſtwj ſe podrobiti; Fehler ausſtellen, haniti; eine Verſchreibung ausſtellen, zápis wyhotowiti.

Ausſterben, v. n. wymřjti; dieß Haus iſt ausgeſtorben, w tom domě wſſickni vmřeli; dieſe Stadt iſt wie ausgeſtorben, w tom měſtě geſt málo lidj.

Ausſteuer, f. wěno, odbyt.

Ausſteuern, v. a. wěnowati, odbýti, wyſtrogiti.

Ausſticken, v. a. wyſſiti, wyſſjwati.

Ausſtinken, v. n. přeſtati ſmrděti.

Ausſtöbern, v. a. přehledati, wyſſťárati; der Hund hat alles ausgeſtöbert, pes wſſecko wyčuchal.

Ausſtochern, die Zähne, zuby párati, wyčiſtiti, wyſſpárati.

Ausſtocken, v. a. einen Wald, wyklučiti, planiti les, mor. wykůčiti, pně wyrážeti, wyrazyti, wykořeniti.

Ausſtopfen, v. a. wycpati.

Ausſtören, v. a. wyſſťaurati, wyſſťárati, prohljdati.

Ausſtoß, m. im Fechten, wýſkok, weypad.

Ausſtoſſen, v. a. wyſtrčiti, wyhnati, wyobcowati, wyrazyti; er hat ihm das Aug ausgeſtoſſen, wyrazyl, wytaſyl mu oko; Bier ausſtoſſen, wyſtawiti piwo; Seufzer ausſtoſſen, wzdychati; Schmähworte ausſtoſſen, zlořečiti.

Ausſtrecken, v. a. rozepnauti, roztáhnauti, protáhnauti, rozeſtřjti; die Hände ausſtrecken, zpjnati, wypjnati ruce; mit ausgeſtreckten Händen, rozpatýma ruka a; die Zunge ausſtrecken, gazyk wyplazyti.

Ausſtreichen, v. a. einen mit der Ruthe, wymrſkati, wyſſlehati, chloſta dáti; die Wäſche, ſſaty roztáhnauti, protáhnauti; ein Wort, eine Zeile, ſlowo, řádek wymazati; die Furche mit dem Pfluge, brázdu pluhem wyhnati; ſehr loben, wychwalowati; Ausſtreichen, v. n. běhati, wybjhati, taulati ſe.

Ausſtreifen, v. n. wybjhati, taulati ſe; der Feind ſtreift bis an die Stadt, nepřjtel wytrhuge, wybjhá až k měſtu.

Ausſtreiten, v. a. wyhádati, wybogowati, dobýti; er hat ſchon ausgeſtritten, giž přeſtal bogowati, ſe hádati.

Ausſtreuen, v. a. roztrauſyti, rozſypati, rozhazowati; eine Lüge ausſtreuen, lež roznáſſeti.

Ausſtriegeln, v. a. wycýditi; das Pferd iſt gut ausgeſtriegelt, kůň geſt dobře wycýzen.

Ausſtrömen, v. n. rozljwati, wyljwati ſe; der Fluß ſtrömt aus, řeka přetýká, na břeh wyſtupuge.

Ausſtückeln, v. a. na kuſy, na caparty rozřezati, wyřezati.

Ausſtudiren, v. a. wyſſtudyrowati, wymyſliti, wyſkaumati, doſſtudyrowati.

Ausſtürmen, v. n. vtiſſiti ſe, přeſtati ſe bauřiti, dobauřiti.

Ausſtürzen, v. a. wyliti, rozliti, wyklopiti.

Ausſuchen, v. a. wyhledati, wyhledáwati; das ganze Haus, prohledati, přehledati dům; ſich etwas, ſobě něco wybrati.

Ausſüßen, v. a. podſladiti.

Ausſühnen, ſ. ausſöhnen.

Ausſündigen, v. n. přeſtati hřeſſiti.

Austäfeln, v. a. prkny wybiti, wyložiti, wykládati, kraginami wybedniti.

Auständeln, v. a. doděckowati.

Austanzen, v. a. dotancowati.

Austapeziren, v. a. ein Zimmer, pokog čalauny, kobercy wyſtrogiti.

Austauſchen, v. a. wyměniti, wyměňowati, .

Auster, f. auſtrye, oſtrea.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání