Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zerreißung – Zerſtoßen

458

Zerreißung, f. roztrhánj, přetrhánj, roztrhnutj.

Zerren, v. a. ſmeykati, dráti, tahati; aus einander, roztáhnauti, rozdjrati; das Maul, hubu, rozdjrati hubu, oſſkljbati ſe. 2) ljti.

Zerrenbaum, m. cer.

Zerrennen, v. a. ljti železo.

Zerrener, m. litec.

Zerrer, m. bráwnjk.

Zerringen, v. a. rozždjmati.

Zerrinnen, v. irr. n. rozplynauti ſe, roztecy ſe; wie gewonnen ſo zerronnen, gak nabyto tak pozbyto.

Zerritzen, v. a. rozſſkrabati.

Zerrühren, v. a. rozmjchati.

Zerrütten, v. a. pocuchati, podroponiti; eine Uhr, hodinky; den Staat, die Geſundheit, zruſſiti, zkazyti, pocuchati zem, zdrawj.

Zerrüttung, f. pocuchánj; der Geſundheit, pokaženj, pocuchánj zdrawj; unter dem Volke, roztržka, roztržitoſt; des Staates, zruſſenj, roztrženj, zhauba.

Zerſägen, v. a. pilau přeřezati, ol. přetřjti.

Zerſchaben, v. a. otrhati, oſſumiti; ein zerſchabter Rock, oſſumělý kabát.

Zerſchäumen, v. n. rozpěniti ſe.

Zerſcheitern, v. n. rozſtroſkotati ſe, rozbiti ſe.

Zerſchellen, v. a. roztlaucy, rozdrtiti. 2) v. n. roztřjſkati ſe, rozrazyti ſe.

Zerſchießen, v. a. rozſtřjleti.

Zerſchiebeln, v. a. roztřepiti, roztřjſkati.

Zerſchlagen, v. a. ztlaucy, zbjti, ztřjſkati; ich bin wie zerſchlagen, gſem jakby mne ztřjſkal, ztlaukl, zlámal; fig. ein zerſchlagenes Herz, zkrauſſené ſrdce. 2) roztlaucy, rozbiti, rozrazyti, roztřjſkati; ein Gefäß, nádobu. 3) fig. zmařiti ſe, pogjti, zněčeho rozegjti ſe, ſgjti, na zmar, w niweč přigjti; der Kauf, kaupě.

Zerſchlitzen, v. a. rozpárati.

Zerſchmeißen, v. a. rozházeti, rozmetati.

Zerſchmelzen, v. a. rozpuſtiti, rozpauſſtěti. 2) v. n. rozplynauti ſe, rozpuſtiti ſe, táti.

Zerſchmettern, v. a. zdřizhati, zdrtiti, podroponiti, zhmožditi.

Zerſchneiden, v. a. rozſtřihati; mit der Scheere, nůžkama. b) rozkrágeti; das Brod, das Fleiſch, chléb, maſo. c) rozřezati, zřezati, das Holz, dřewo.

Zerſchrotten, v. a. rozſſrotowati, ſeſſrotowati; das Getreide, obilj.

Zerſetzen, v. a. roztlaucy.

Zerſpalten, v. a. rozſſtjpati, rozkálati; den Kopf, hlawu; einen Fiſch, trhnauti rybu.

Zerſplittern, v. a. roztřjſſtiti; fig. die Zeit, zmrhati, zmařiti čas; ſein Geld, proundati, rozundati penjze.

Zerſprengen, v. a. rozrazyti, rozmrſſtiti; Soldaten, rozptýliti; eine Blaſe, roztrhnauti.

Zerſpringen, v. n. rozſkočiti ſe; das Glas, puknauti, praſknauti, řjnknauti.

Zerſtampfen, v. a. rozhmožditi.

Zerſtäuben, v. a. rozpráſſiti, rozplaſſiti.

Zerſtechen, v. a. rozpjchati, zbodati.

Zerſtieben, v. n. rozpráſſiti ſe.

Zerſtörbar, v. a. zruſſitedlný.

Zerſtören, v. a. rozbořiti, zbořiti, rozbaurati; ein Neſt, zkazyti, rozbaurati; ein Haus, rozbaurati; eine Stadt, wywrátiti; ein Reich, zruſſiti, zkazyti.

Zerſtörer, m. boreš, bořitel, zkázce.

Zerſtörung, f. zbořenj, rozbořenj, wywrácenj, zkaženj.

Zerſtoßen, v. n. ztlaucy, roztlaucy.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání