Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zuſtechen – Zuwachs

478

Zuſtechen, v. n. pjchnauti, pjchati; ſtich zu! pjchni! 2) v. a. zaſtehnauti, zaſſiti.

Zuſtecken, v. a. zaſtehnauti; das Hemd, koſſili. 2) podſtrčiti, poſkytnauti.

Zuſtehen, v. irr. a. připauſſtěti, připuſtiti. b) dowoliti. 2) v. n. ſluſſeti, přjſluſſeti, přináležeti.

Zuſtellen, v. a. zaſtawiti. 2) dodati, odewzdati; einen Brief, pſanj. 3) Glauben zuſtellen, wěřiti.

Zuſtellung, f. zaſtawenj. 2) dodánj, odewzdánj.

Zuſterben, v. n. ſmrtj připadnauti.

Zuſtimmen, v. n. přiwoliti, přiſtaupiti.

Zuſtimmung, f. přiwolenj.

Zuſtopfen, v. a. zacpati, vcpati.

Zuſtoßen, v. irr. n. bodnauti; ſtoß zu! bodni! pjchni! 2) přihoditi ſe, potkati; es iſt ihm eine Ohnmacht zugeſtoßen, omdlel, padl do mdloby. 2) v. a. zaſtrkati.

Zuſtreichen, v. n. třjti, mazati; ſtreiche zu! tři, maž! b) vom Winde, čiſſeti. 2) v. a. zatřjti, zamazati.

Zuſtrömen, v. n. walem přitekati, hrnauti ſe, přihrnauti ſe, přiwaliti ſe.

Zuſtürmen, v. n. auf einen, dorážeti na někoho 2) bauřiti.

Zuſtürzen, v. a. poklopiti. 2) v. n. přiwaliti ſe, přihrnauti ſe, hřmotem připadnauti, přihřměti, na někoho.

Zuſtutzen, v. a. přiſtřihnauti.

Zutappen, v. n. přichwátnauti.

Zuthat, f. přjdawek.

Zuthätig, přjpochlebný.

Zuthätigkeit, f. přjpochlebnoſt.

Zutheilen, v. a. vděliti, přidati; přičknauti. přiřknauti.

Zuthulich, adj. S. Zuthätig.

Zuthun, v. irr. a. zawřjti; die Augen, oči zamhauřiti 2) v. rec. tuliti ſe, přituliti ſe, lichotiti ſe k někomu. 3) v. n. přičiniti; ohne mein Zuthun, bez mého přičiněnj; zugethan, oddaný, nakloněný.

Zutragen, v. a. donáſſeti, přináſſeti. 2) přihoditi ſe, ſtáti ſe.

Zuträglich, adj. proſpěſſný, platný; ſeyn, býti k proſpěchu, hoditi ſe, proſpjwati.

Zuträglichkeit, f. proſpěſſnoſt.

Zutrauen, v. a. nadjti ſe, nadáti ſe něčeho do někoho, o někom, hledati něčeho w někom; er trauet ihm viel Gutes, alles Böſe zu, domeyſſlj ſe o něm že geſt ſchopen mnoho dobrého, wſſeho zlého.

Zutrauen, n. důwěrnoſt, dowěra, daufánliwoſt.

Zutraulich, adj. důwěrečný, daufánliwý.

Zutraulichkeit, f. důwěrečnoſt, důwěrnoſt, daufánliwoſt.

Zutreffen, v. n. strefiti ſe, strefowati ſe, shodnauti ſe, ſrownáwati ſe.

Zutreiben, v. irr. n. hnáti, pohnati; treib zu! žeň, požeň! 2) v. a. přitlaucy, zatlaucy.

Zutreten, v. irr. n. kráčeti; trete zu! kráčeg! 2) v. a. zaſſlapati.

Zutrinken, v. n, v. n. připiti, připjgeti, zawdati, poctu dáti.

Zutritt, m. přjſtup; verſchaffen, přjſtup zgednati, způſobiti, ceſtu proprawiti.

Zuverläſſig, adj. giſtotný; ein zuverläſſiger Mann, důkladný člowěk.

Zuverläſſigkeit, f. giſtotnoſt.

Zuverſicht, f. vbezpečiloſt, bezpečnoſt; auf etwas ſetzen, bezpečiti ſe, vbezpečiti ſe, na někoho.

Zuverſichtlich adj. vbezpečilý, giſtotný , giſtý.

Zuverſichtlichkeit, f. vbezpečiloſt.

Zuvor, adv. před tjm. 2) Mit Verbis, napřed, před; zuvorkommen, předegjti, nadegjti; předſtihnauti někoho; im Laufen, předběhnauti někoho; es einem zuvor thun, přepanoſſiti, přewyſſiti, přemocy někoho.

Zuvörderſt, adv. předewſſjm.

Zuwachs, m. přjroſtek, přirůſtek, přjbytek, přjplodek.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání