Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Bebluten – Bediente

92

Bebluten, v. a. zkrwáceti, pokrwáceti, krwj potřjſniti.

Becher, m. čjſſe, kofljk, řepice, kaljſſek, dim. čjſſka, kofljček.

Bechern, v. n. pjti, připjgeti, pozdwihowati.

Becken, n. medenice; Handbecken, vmywadlo.

Bedachen, v. n. ſtřechu přikryti, pobiti.

Bedacher, m. přikrywač, pokrywač.

Bedacht, m. rozmyſl, powáženj, přeloženj; Bedacht nehmen, zřenj mjti.

Bedacht seyn, ſſetřiti něčeho, opatrným býti.

Bedächtlig, adj. rozwážliwý, powážliwý, opatrný, adv. —ě.

Bedächtlichkeit, Bedachtſamkeit, f. opatrnoſt, rozmyſlnoſt, pozornoſt, vwáženj.

Bedachtſam, adv. pozorný, opatrný.

Bedanken, v. a. děkowati, poděkowati.

Bedarf, m. potřeba.

Bedauern, v. a. želeti, litowati, politowati někoho; ich bedauere ihn von Herzen, od ſrdce ge mi ho ljto; er wird es bedauern, bude pykati, litowati toho; das Bedauern, litowánj, politowánj; Bedauernswerth, politowánj hoden.

Bedecken, v. a. přikryti, přiſtřjti, odjti; mit etwas ſchweren, přikwačiti; der Schnee bedeckt die Erde, ſnjh kryge zemi; der Himmel bedeckt ſich mit Wolken, mračj ſe, poſſmuřuge ſe, nebe ſe kalj, mračna wyſtupugj. 2) beſchützen, brániti, chrániti, opatrowati; eine Stadt bedecken, měſto ochraňowati. 3) verſtecken, ſkrýti, ſkrýwati, zakryti. 4) ſich, den Hut aufſetzen, na hlawu dáti. Das Dach bedecken, ſtřechu pobiti; ein bedeckter Gang, podlaubj.

Bedecker, m. pokrywač.

Bedeckung, f. oděw, přiſtřenj, kápě, přikrýwánj. 2) ochrana, obrana. 3) zakrytj, zakrýwánj; Dachbedeckung, pobitj ſtřechy.

Bedenken, v. a. irreg. rozmeyſſleti, powážiti, rozwážiti, rozwažowati, rozgjmati, rozpakowati; ich gebe dir dieſes u bedenken, dám ti to na rozmyſſlenau; ſich bedenken, rozmyſliti ſe. 2) ſtarati ſe o něco, opatrowati, obmeyſſleti něco, ſſetřiti něčeho; ſeine Geſundheit bedenken, ſwého zdrawj ſſetřiti; er hat ſich dabey am beſten bedacht, ſwé wěcy neylépe opatřil; einen in ſeinem Teſtamente bedenken, w swé poſlednj wůli někomu něco odkázati.

Bedenken, n. rozwáženj, rozwažowánj, rozgjmánj, rozpakowánj, rozmeyſſlenj, deliberatio; ohne Bedenken, bez rozpaku. ich trage Bedenken dieſes zu thun, netraufám, nedůwěřugi ſobě, abych to včinil. 2) Meynung, mjněnj; ſein Bedenken von ſich ſtellen, ſwé mjněnj dáti.

Bedenklich, adj. powážliwý, rozwážliwý; das iſt bedenklich, to ge k powáženj. 2) zweifelhaft, negiſtý, adv. —ě.

Bedenklichkeit, f. pochybnoſt, rozpaky; Bedenklichkeiten haben, na rozpacých býti.

Bedenkzeit, f. čas na rozmyſſlenau.

Bedeuten, 1. v. a. oznámiti, ſkázati, znamenati; ich ſuchte ihn zu bedeuten, oznámiti, wědomoſt dáti; zugleich bedeuten, přitom doložiti. 2. v. n. wyznamenáwati; was bedeutet das, co to má býti; es hat nichts zu bedeuten, nic to nedělá; mein Amt hat nicht viel zu bedeuten, ma ſlužba mnoho neznamená, ne wynáſſj newynáſſj ; ein Mann der viel zu bedeuten hat, wážený, znamenitý člowěk, který mnoho řjcy může, který mnoho znamená.

Bedeutung, f. wyznámenánj, známka. 2) Vorbedeutung, znamenj. 3) Wichtigkeit, znamenitoſt. 4) Verſicherung, doloženj.

Bedienen, v. a. ſlaužiti, poſluhowati někomu. 2) Ein Amt, zaſtáwati auřad; was bedienen ſie? w gaké gſau powinoſti? bedienen im Kartenſpiele, přidati, přiznati barwu. 3) ſich einer Sache bedienen, něgaké wěcy vžjwati, požjwati; ſich einer Gelegenheit bedienen, přjležitoſti hleděti.

Bediente, m. ſlužebnjk, ſlaužjcý.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání