Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Befeſtigen – Begaffen

Befeſtigen, v. a. vpewniti, vtužiti. 2) mit einem Bande, zatáhnauti, vtáhnauti, za 94 wázati. 3) eine Stadt, měſto pewně ohraditi. 4) potwrditi, vtwrditi.

Befeſtigung, f. vpewněnj, vtaženj, vtwrzenj.

Befeüchten, v. a. ſwlažiti, zawlažiti, zmočiti, namočiti.

Befeüchtung, f. ſwlaženj, obwlaženj.

Befeüern, v. a. podpáliti, roznjtiti.

Befinden, v. a. irr. shledati, naleznauti, wyſſetřiti. 2) za to mjti. Ich befinde es nicht für gut, nemám, nevznáwám to za dobré. 3) ſich, býti , zůſtáwati, býti tomu. Die Sache befindet ſich nicht ſo, nenj tomu tak. 4) mjti ſe, wynacházeti ſe. Er befindet ſich wohl, dobře ſe mu wede, geſt mu dobře.

Befinden, n. shledánj, wynacházenj, přebýwánj.

Befindlich, adj. prjtomný přjtomný , wynalezagjcý ſe, co při tom geſt.

Beflecken, v. a. poſſkwrniti, zmáchati, pokáleti, potřjſniti, zohyzditi, zprzniti. 2) Schuhe, ſtřewjce zprawowati, na ſtřewjce přjſſtipky dáti.

Befleckung, f. poſſkwrněnj, zmáchánj, potřjſněnj, zohyzděnj, zprzněnj.

Befleißen, v. rec. befliß, befliſſen, befleißigen, přičniti ſe, ſnažiti ſe, pilnoſt wynaložiti. Sich der Wiſſenſchaften befleißigen, na vměnj ſe oddati.

Befliegen, v. a. irr. ljtati na něco.

Befliſſen, adj. přičinliwý, pilný, bedliwý, ſtaroſtliwý, ſtudioſus.

Befliſſenheit, f. přičinliwoſt, pilnoſt, ſtudium.

Beflügeln, v. a. okřjdliti, křjdla dáti.

Befolgen, v. a. zachowati, wyplniti. Ein Beyſpiel, přjklad náſledowati; Befolgung, f. zachowánj, wyplněnj.

Beförderer, m. ſpomocnjk, nápomocnjk, fedrownjk.

Beförderlich, adj. nápomocný, vžitečný.

Befördern, v. a. s něčjm ſy poſpjſſiti. Jemanden von der Welt, ze ſwěta někoho zprowoditi. 2) někomu pomahati, ſpomocy, dopomocy, fedrowati někoho. Er iſt befördert, geſt powýſſen.

Beförderung, f. poſpjſſenj, pomoc, ſpomoženj, powýſſenj, fedrowánj.

efrachten, v. a. naložiti, nakládati.

Befrachter, m. nakladač.

Befrachtung, f. náklad, nakládánj.

Befragen, v. a. ptáti ſe, doptáwati ſe, wyptáwati ſe, otazowati ſe, dotazowati ſe. Die Befragung, wyptáwánj, dotazowánj.

Befremden; es befremdet mich, djwjm diwjm ſe tomu, geſt mi to diwné, podiwné, neznámé.

Befremdlich, adj. podiwný, neznámý.

Befremdung, f. obdiwenj, podiwenj.

Befreſſen, v. a. okauſati, ožrati.

Befreunden, v. a. ſich mit jemanden, ſpřáteliti ſe, ſpřjzniti ſe, ſkmotřiti ſe, ſpogiti ſe s někým, w přátelſtwj, w přjbuzenſtwj wgjti.

Befreundeter, m, m. přjbuzný.

Befreundung, f. přjbuzenſtwj, přátelſtwj, ſpolečenſtwj.

Befreyen, v. a. wyſwoboditi, oſwoboditi, ſwobodu dáti, zproſtiti, zbawiti.

Befreyer, m. wyſwoboditel, oſwoboditel.

Befreyung, f. wyſwobozenj, oſwobozenj, propuſſtěnj. 2) weyſada.

Befriedigen, v. a. ſpokogiti; ſeine Leidenſchaften, ſwé žádoſti naſytiti, wyplniti; einen Zornigen, zůřiwého vchlácholiti, vkrotiti, vtiſſiti; ſeine Gläubiger, ſwé wěřitele zaprawiti, zaplatiti.

Befriedigung, f. ſpokogenj, vkrocenj, naſycenj, zaprawenj.

Befrohnen, v. a. robotu vložiti.

Befruchten, v. a. včiniti plodné a vrodné.

Befugen, v. a. moc, práwo dáti; befugt ſeyn, moc, práwo mjti; befugter, unbefugter Richter, náležitý, nenáležitý saudce.

Befugniß, f. und n. práwo, moc.

Befühlen, v. a. ohledati, omakati, poſſiſſmati. Das Befühlen, die Befühlung, ohledánj, omakánj.

Befürchten, v. a. báti ſe, obáwati ſe, ſtrachowati ſe; die Hungersnoth iſt zu befürchten, hlad geſt k obáwánj.

Begaben, v. a. obdařiti, nadati; die Begabung, obdařenj, nadánj.

Begaffen, v. a. zewlowati, lelkowati, traubiti na něco.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání