Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Begräbnißſtätte – Beharrlichkeit

96

Begräbnißſtätte, f. hřbitow, ſwaté pole, krchow.

Begraſen, v. a. trawau zakryti. 2) zotawiti.

Begraut, adj. zaſtaralý, ſtarý, ſtařičký, ſſediwý.

Begreifen, v. a. irr. pochopiti, poſtjhnauti, napadnauti. 2) betaſten, ohledati, omakati. 3) begriffen ſeyn, práwě w něčem býti, hodlati, chtjti. 4) enthalten, obſahowati, wynáſſeti, do ſebe mjti, w ſobě zawjrati. 5) ſich, pamatowati ſe, ſchopiti ſe.

Begreiflich, adj. pochopitedlný, poſtižitedlný; adv. —ně.

Begreiflichkeit, f. pochopitedlnoſt, gaſnoſt.

Begreifung, f. Betaſtung, ohledánj. 2) Inhalt, obſaženj. 3) pochopenj.

Begrenzen, v. a. omezyti, ohraditi, zahraditi. Die Begränzung, omezenj, ohrazenj.

Begriff, m. pochopenj, předſtawenj, wyznamenánj, notio. Er macht ſich davon einen guten Begriff, dobře ſy to předſtawuge; klarer Begriff, gaſné předſtawenj; deutlicher, ſwětlé předſtawenj. 2) ſchopnoſt, captus. 3) Inhalt, obſah. 4) aumyſl; ich war im Begriff auszugehen, měl gſem aumyſl wygjti, chtěl gſem wygjti.

Begründen, v. a. dokázati, důwody ztwrditi.

Begrünt, adj. zelený, zazelenalý.

Begrüßen, v. a. pozdrawiti. 2) einen um etwas, o něco někoho požádati. Die Begrüßung, pozdrawenj.

Begucken, v. a. pokukowati, pohljžeti.

Begünſtigen, v. a. přáti, nadržowati, ſhowjwati, howěti, powolowati někomu.

Begünſtigung, f. přjzeň, nadržowánj, howěnj, ſhowjwánj.

Begürten, v. a . opáſati, přepáſati, cingere.

Begütern, v. a. obohatiti, zbožjm obdarowati. Begütert, bohatý, možný, mohowitý.

Begütigen, v. a. vdobřiti, vchlácholiti, vlahoditi.

Behaaren, ſich, obrůſti, ochlupatěti; Behaart, wlaſatý, chlupatý, koſtrbatý.

ehacken, v. a. oteſati, oſekati. 2) okopati.

Behaftet, adj. obtjžený, ſtjženy ſtjžený , ſkljčený, zaſypaný.

Behagen, ljbiti ſe, w hod býti; dieſe Sache behagt mir, ta wěc geſt mi milá.

Behäglich, adj. přjgemný, milý.

Behäglichkeit, f. ljboſt, zaljbenj, pohodlnoſt.

Behalten, v. a. podržeti, zachowati, zadržeti, zanechati; im Gedächtniſſe, w paměti mjti; Recht, dobře mjti; das Schlachtfeld, pole obdržeti; jemanden bis in den Tod, někoho ſmrti dochowati, dožiwiti; er kann keine Speiſe mehr bey ſich behalten, žádného gjdla nemůže giž zažiti. 2) bey ſich, tagiti, zamlčeti. Das Behalten, die Behaltung, podrženj, zachowánj.

Behälter, Fiſchhälter, m. ſádky, haltýř.

Behältniß, u. n. ſchránka, ſchrána, ſchowadlo, ſkreyš; für Kälber, Tauben, kotec; für den Eſſig, octárna; ein Waſſerbehältniß, nádržka.

Behandeln, v. a. zdělati, wypracowati. 2) einen wohl oder übel, zacházeti, nakládati, gednati s někým dobře nebo zle. 3) eine Sache, zamluwiti, ſmluwiti, ſmlauwati, vgednati. Die Behandlung, nakládánj, zacházenj. 2) ſmlauwa, vgednánj.

Behändigen, v. a. dodati, do rukau dáti; die Behändigung, dodánj.

Behangen, v. n. ſ. Hangen.

Behängen, v. a. obwěſyti, nawěſyti. 2) ſich behängen mit etwas, mjchati, pleſti ſe do něčeho; er hat ſich mit einer Frau behängt, ženu ſy na krk vwázal.

Beharnen, v. a. poſcati, pomočiti; in der Kinderſprache, počičati.

Beharren, v. n. ſetrwati, zůſtati; auf ſeiner Meynung, na ſwém zdánj ſtáti; auf etwas, na něco naljhati, naſtupowati. Die Beharrung, ſetrwánj.

Beharrlich, adj. ſetrwanliwý, ſtálý, pewný.

Beharrlichkeit, f. ſetrwanliwoſt, ſtáloſt, pewnoſt.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání