Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Beharzen – Beil

97

Beharzen, v. a. poſmoliti, zaſmoliti. 2) die Bäume, ſmůlu, pryſkyřicy odnjti.

Behauchen, v. a. na něco dychati.

Behauen, v. a. oteſati, oſekati, okleſtiti. Das Behauen, die Behauung, oſekánj, okleſſtěnj.

Behaupten, v. a. eine Meynung, giſtiti, twrditi, zaſtáwati, dokazowati. 2) zachowati, vhágiti; das Schlachtfeld, bogiſſtě, pole obdržeti.

Behauptung, f. zaſtáwánj, dokazowánj. 2) zachowánj, vhágenj.

Behauſen, v. a. někoho přechowati, do domu přigjti. 2) ſich, oſaditi ſe.

Behauſung, f. přechowánj, přigetj do domu. 2) přjbytek, byt, obydlj.

Behäuten, v. a. kožj potáhnauti.

Behelf, m. předeſtřenj, weymluwa.

Behelfen, v. rec. ſich, pomocy ſy, pomáhati ſy; ſich mit etwas, s něčjm wyſtačiti; er muß ſich kümmerlich behelfen, má ſe co oháněti, bjdně geſt žiw.

Behelligen, v. a. zanepráždniti. Die Behelligung, zanepráždněnj.

Behend, adj. hbitý, rychlý, ſpěſſný, obratný; adv. hbitě, rychle.

Behendigkeit, f. hbitoſt, rychloſt, ſpěſſnoſt, obratnoſt.

Beherbergen, v. a. přechowati; über die Nacht, nocleh dáti, přenoclehowati. Der Beherbergte, noclehnjk.

Beherbergung, f. pohoſtinſtwj, přechowáwánj, přenoclehowanj, nocleh.

Beherrſchen, v. a. wládnauti, panowati; ſeine Begierden, ſwé žádoſti na vzdě mjti, přemocy.

Beherrſcher, m. panownjk, wládař; —inn, f. panownice, wládařka.

Beherrſchung, f. panowánj, wládařſtwj, přemoženj.

Beherzigen, v. a. vwážiti, rozwážiti. Die Beherzigung, vwáženj.

Beherzt, adj. ſrdnatý; adv. ſrdnatě; beherzt machen, ſrdce dodati.

Behexen, v. a. očarowati, okauzliti, omámiti, opáliti někoho, vdělati někomu.

ehobeln, v. n. ohoblowati, ohladiti.

Beholzen, v. a. ſich, mnoho wětwj pauſſtěti, do dřewa růſti. 2) den Wald, dřjwj wleſe porážeti.

Beholzung, f. práwo k poráženj dřjwj w leſe.

Behorchen, v. a. tagně poſlauchati, přeſlechati, naſlechati. Das Behorchen, naſlechánj, poſlauchánj. Der Behorcher, naſlechač.

Behörde, f. přjſluſſenſtwj. 2) mjſto, kam co patřj, auřad.

Behuf, m. proſpěch, zyſk, vžitek; zu deſſen Behuf, k tomu cýli a koncy.

Behühflich, adj. nápomocný.

Behüten, v. a. ein Feld, ſpáſti. 2) opatrowati, oſtřjhati, chrániti, vchowati. Gott behüte! chraň Bůh! behüte euch Gott, s Bohem, zachowey, opatrůg wás Pán Bůh. Die Behutung, ſpaſenj.

Behutſam, adj. opatrný; adv. —ně.

Behutſamkeit, f. opatrnoſt.

Bejahen, v. a. giſtiti, twrditi, vgiſſťowati. Die Bejahung, giſſtěnj, vgiſſťowánj.

Bejahrt, adj. letitý, wěkem ſeſſlý.

Bejammern, v. a. oželeti, oplakáwati; das iſt zu bejammern, Bohu žel. Bejammernswürdig, politowánj hodný.

Bejammerung, f. oplakáwánj, želenj.

Bajauchzen, v. a. nad něčjm weyſkati.

Beicht, f. zpowěd, wyznánj, zpráwa Božj, confeſſio; Beicht hören, zpowjdati, wyzpowjdati, wyſlyſſeti někoho.

Beicht-, zpowědnj; der Beichtzettel, zpowědnj cedulka; der Beichtſpiegel, zpowědnj zrcadlo.

Beichten, v. a. zpowjdati ſe, wyznati ſe ze ſwých hřjchů, confiteri.

Beichtiger, m. wyznawač, confeſſor.

Beichtkind, n. zpowjdagjcý ſe, poenitens.

Beichtſtuhl, m. zpowědnice.

Beichtvater, m. zpowědnjk, confeſſarius.

Beil, n. ſekera, ſekyra, ſecuris; dim. das Beilchen, ſekýrka; ein kleineres, pobigečka; ein größeres zum Zimmern, ſſiročina.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání