Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>


ſupěti – ſwázánj

ſupěti ſurma ſurowý
ſuſſe ſuſſené ſuſſenj
ſuſſidlo ſuſſiti ſuſſj
ſuſſjrna ſuſſka ſuté
ſutky ſutý ſůwa
ſužowánj ſužowati ſužuge
ſw ſwá ſwačina
ſwačiti ſwáda ſwadba
ſwadbě ſwadbu ſwadby
ſwadebčan ſwadebnj ſwadebnjcy
ſwadebnjk ſwadebný ſwáděti
ſwadnauti ſwádu ſwak
ſwál ſwála ſwalenina
ſwalený ſwaliti ſwalná
ſwalné ſwalnjk ſwalowati
ſwálowé ſwalowité ſwár
ſwárce ſwárliwoſt ſwárliwý
ſwářenj ſwářiti ſwařowati
ſwat ſwatáček ſwatauſſek
ſwatauſſkyně ſwatba ſwatbě
ſwatbj ſwatbu ſwatě
ſwatebnj ſwátečnj ſwatého
ſwátek ſwatém ſwáti
ſwatj ſwatka ſwátky
ſwatoduſſnj ſwatoduſſnjmi ſwatojánek
ſwatojanſká ſwatojanſké ſwatojanſký
ſwatokrádce ſwatokrádež ſwatokrádežnj
ſwatokrádežnjk ſwatokupec ſwatokupectwj
ſwatomartinſká ſwátoſt ſwátoſti
ſwátoſtmi ſwátoſtnj ſwatoſwatý
ſwatowjt ſwatwečer ſwatwj
ſwatý ſwátých ſwatyně
ſwau ſwaz ſwázaná
ſwázánj

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>

Vyhledávání